Szkoła Podstawowa nr 4 im. Francesco Nullo w Olkuszu

Adres

E-dziennik
BIP


1% na szkołe


Gazetka


Wspomnienia


Statysyka


Inne..
Szanowni Państwo,

Dyrekcja Szkoły Podstawowej Nr 4 w Olkuszu informuje, iż od dnia 21 marca rozpoczęła się rekrutacja do klasy pierwszej kandydatów zamieszkałych poza obwodem Szkoły Podstawowej Nr 4. Warunkiem wzięcia udziału w postępowaniu rekrutacyjnym jest pisemny wniosek rodziców (prawnych opiekunów). Wnioski można składać w terminie od 21 marca 2017 r. do 11 kwietnia 2017 r. do godziny 13.00 w godzinach pracy sekretariatu (7.00 – 15.00). W przypadku większej liczby kandydatów niż liczba wolnych miejsc w klasach pierwszych brane są pod uwagę następujące kryteria:

L.p. Kryteria Liczba punktów
1. Dziecko, którego rodzeństwo kandyduje do Szkoły Podstawowej nr 4 w Olkuszu 64
2. Dziecko, którego rodzeństwo uczęszcza do Szkoły Podstawowej nr 4 w Olkuszu 32
3. Dziecko, które w poprzednim roku szkolnym uczęszczało do jednego z przedszkoli znajdujących się w obwodzie Szkoły Podstawowej nr 4 w Olkuszu 16
4. Miejscem zamieszkania dziecka jest gmina Olkusz 8
5. Szkoła Podstawowa nr 4 w Olkuszu jest miejscem pracy rodzica dziecka 4
6. Miejsce pracy rodzica dziecka znajduje się w obwodzie szkoły 2


W przypadku uzyskania przez grupę kandydatów równorzędnych wyników, komisja rekrutacyjna będzie brała pod uwagę dodatkowe kryteria:

L.p. Kryteria Liczba punktów
1. Wielodzietność rodziny kandydata potwierdzona oświadczeniem rodzica 1
2. Niepełnosprawność kandydata potwierdzona orzeczeniem o niepełnosprawności 1
3. Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata potwierdzona orzeczeniem o niepełnosprawności 1
4. Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata potwierdzona orzeczeniem o niepełnosprawności 1
5. Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata potwierdzona orzeczeniem o niepełnosprawności 1
6. Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie potwierdzone prawomocnym wyrokiem sądu rodzinnego orzekającego rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem 1
7. Objęcie kandydata pieczą zastępczą potwierdzone dokumentem poświadczającym objęcie dziecka pieczą. 1


Definicje ustawowe:

 • wielodzietność rodziny- oznacza to rodzinę wychowującą troje i więcej dzieci (za dzieci uznaje się pozostające na utrzymaniu dzieci w wieku do ukończenia 25 roku życia, a także dziecko, które ukończyło 25 rok życia legitymujące się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, jeżeli w związku z tą niepełnosprawnością przysługuje świadczenie pielęgnacyjne lub specjalny zasiłek opiekuńczy; do członków rodziny nie zalicza się dziecka pozostającego pod opieką opiekuna prawnego, dziecka pozostającego w związku małżeńskim, a także pełnoletniego dziecka posiadającego własne dziecko);

 • samotne wychowywanie dziecka- oznacza to wychowywanie dziecka przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba, że osoba taka wychowuje wspólnie, co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem.


Wniosek można pobrać z sekretariatu szkoły lub ze strony internetowej: www.sp4.ilkus.pl wypełnić, podpisać i dostarczyć do szkoły. Do wniosku dołącza się następujące dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów:

 1. oświadczenia rodziców potwierdzające spełnianie kryteriów od 1 do 6 wymienionych w ust. 6.

 2. dokumenty potwierdzające niepełnosprawność, rozwód lub separację, pieczę zastępczą oraz orzeczenia PPP są składane w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie lub przez rodzica kandydata,

 3. oświadczenia, o których mowa powyżej, składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści:

Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

 1. W uzasadnionych przypadkach:

 • przewodniczący komisji rekrutacyjnej może żądać dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach, w terminie wyznaczonym przez przewodniczącego,

 • lub może zwrócić się do wójta (burmistrza, prezydenta miasta) właściwego ze względu na miejsce zamieszkania kandydata o potwierdzenie tych okoliczności. Wójt (burmistrz, prezydent miasta) potwierdza te okoliczności w terminie 14 dni.

Postępowanie rekrutacyjne do szkoły przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez Dyrektora szkoły. Do zadań komisji rekrutacyjnej należy w szczególności:

 1. ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych;

 2. ustalenie i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych;

 3. sporządzenie protokołu postępowania rekrutacyjnego.

Wyniki postępowania rekrutacyjnego zostaną podane. do publicznej wiadomości w dniu 27 kwietnia 2017 r. o godz. 12.00w formie listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych, zawierającej imiona i nazwiska kandydatów oraz informację o zakwalifikowaniu albo niezakwalifikowaniu kandydata do szkoły.

Rodzice kandydata zakwalifikowanego do szkoły są zobowiązani dopotwierdzenia woli uczęszczania do tej szkoływ terminie od 28 kwietnia 2017 r. do dnia 5 maja 2017 r. do godz. 15.00

Komisja rekrutacyjna poda do publicznej wiadomości listę kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do szkoływ dniu 9 maja 2017 r. o godz. 12.00. Lista będzie zawierać imiona i nazwiska kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych lub informację o liczbie wolnych miejsc. Listy, podaje się do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na tablicy informacyjnejw siedzibie szkoły. Listy zawierają imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia. Dzień podania do publicznej wiadomości listy jest określany w formie adnotacji umieszczonej na tej liście, opatrzonej podpisem przewodniczącego komisji rekrutacyjnej.

Terminy dokonywania czynności w postępowaniu uzupełniającym w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Olkusz na rok szkolny 2017/2018:

 1. Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę
  w postępowaniu rekrutacyjnym:

 • do oddziału ogólnodostępnego - od dnia 05 czerwca 2017 r. do dnia 09 czerwca 2017 r. do godz. 13.00;

 1. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 20t ust.7 ustawy o systemie oświaty – od dnia 12 czerwca 2017 r. do dnia 14 czerwca 2017 r.

 2. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych - dnia 16 czerwca 2017r.
  godz. 12.00;

 3. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia- od dnia 19 czerwca 2017 r. do dnia 20 czerwca 2017 r. do godz. 12.00;

 4. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych - dnia 21 czerwca 2017 r. o godz. 12.00.

 1. Procedura odwoławcza.

 • W terminie7 dniod dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, rodzic kandydata może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do szkoły. Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dniod dnia wystąpienia przez rodzica kandydata z wnioskiem. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia, oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym.

 • Rodzic kandydata może wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dniod dnia otrzymania uzasadnienia.

 • Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dniod dnia otrzymania odwołania.

 • Na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły służy skarga do sądu administracyjnego – skargę wnosi się za pośrednictwem dyrektora szkoły, którego działanie jest przedmiotem skargi.

 1. O przyjęciu dziecka do szkoły w trakcie roku szkolnego, w tym do klas pierwszych, decyduje dyrektor szkoły, z wyjątkiem przypadków przyjęcia dzieci zamieszkałych w  obwodzie szkoły, którzy są przyjmowani z urzędu. Jeżeli przyjęcie dziecka wymaga przeprowadzenia zmian organizacyjnych, powodujących dodatkowe skutki finansowe, dyrektor szkoły może przyjąć ucznia po uzyskaniu zgody Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz.
Pobierz załączniki:Sekretariat

mgr Teresa Roś 

czynny od poniedziału

 do piątku 

w godz. 7.00 - 15.00


 środa

 - dzień wewnętrznyW szkole...Filmy