Szkoła Podstawowa nr 4
im Francesco Nullo
w Olkuszu
Tel: 32 643 06 05
Adres:
ul. Fr. Nullo 36,
32-300 Olkusz

e-mail: sp4olkusz@wp.pl
środa 21 październik 2020

Komunikat!

W związku z pojawienie się dodatkowych zaleceń dla dyrektorów szkół w strefie żółtej i rosnącym zagrożeniem epidemiologicznym Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 4 w Olkuszu wprowadza z dniem dzisiejszym obowiązek osłony ust i nosa przez uczniów i nauczycieli w przestrzeniach wspólnych(korytarze szkolne, szatnie uczniowskie, świetlica szkolna).

Dyrektora Szkoły podstawowej nr 4 im. Francesco Nullo w Olkuszu
z dnia 28 sierpnia 2020 r.
w sprawie wprowadzenia w szkole dziennika elektronicznego

Na podstawie § 21 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. z 2017 r., poz. 1646 ze zmianami) zarządzam, co następu je:

§ 1

Z dniem 01.09.2020 r. za zgodą Organu Prowadzącego z dnia 15.07.2020 r. wprowadzam w szkole internetowy ,,System kontroli frekwencji i postępów w nauce" firmy Vulcan, zwany dziennikiem elektronicznym, jako jedyną formę prowadzenia w szkole ewidencji postępów w nauce uczniów i kontroli ich frekwencji oraz ewidencji zrealizowanych tematów przez nauczycieli w ramach obowiązkowych za jęć szkolnych.

§ 2

Wprowadzam w szkole:

 1. ,,Regulamin korzystania z dziennika elektronicznego przez nauczycieli w Szkole podstawowej nr 4 im. Francesco Nullo w Olkuszu" stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
 2. ,,Regulamin korzystania z dziennika elektronicznego przez rodziców w Szkole podstawowej nr 4 im. Francesco Nullo w Olkuszu" stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3

Zobowiązuję wszystkich nauczycieli i wychowawców do:

 1. zapoznania się z ,,Regulaminem korzystania z dziennika elektronicznego" oraz stosowania się do jego zapisów.
 2. dbania o sprzęt komputerowy i niedopuszczania do sytuacji, w których uczniowie zostają w sali bez nadzoru nauczyciela.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Dyrektor Szkoły
Mirosław Jurczyk

Szanowni Rodzice i Opiekunowie!

Dnia 1 września 2020 r. rozpoczynamy nowy rok szkolny 2020/2021 w trybie stacjonarnym. W związku z tym informujemy, iż na ten dzień zaplanowaliśmy krótkie spotkania uczniów z wychowawcami. Z uwagi na obowiązujący stan epidemiologiczny, rezygnujemy z uroczystej inauguracji i ograniczymy się do przekazania niezbędnych informacji. W związku z tym poniżej podajemy harmonogram rozpoczęcia roku i przypominam o obowiązującym reżimie sanitarnym, czyli

 • do szkoły mogą przyjść wyłącznie dzieci zdrowe, bez objawów chorobowych, jeżeli domownicy nie przebywają na kwarantannie
 • uczniowie przychodzą do szkoły na wyznaczoną godzinę oraz wchodzą i wychodzą wyznaczonym wejściem (szczegółowe informacje w harmonogramie poniżej), gromadzą się w wyznaczonym miejscu i unikają zbędnego przemieszczania się; posiadają własny notatnik i długopis.
 • po wejściu do szkoły wszyscy dezynfekujemy ręce w sytuacjach szczególnych, np. u młodszych dzieci /klasy 1-3/ dopuszcza się obecność maksymalnie 1 rodzica/opiekuna
 • przed wejściem do budynku wszystkie osoby (uczniowie, pracownicy szkoły, opiekunowie i inni) zakrywają usta i nos maseczką, chustą, przyłbicą
 • uczniowie wchodzą do budynku szkoły w maseczkach (lub innym zabezpieczeniu ) i kierują się bezpośrednio do przydzielonych sal lekcyjnych
 • w salach lekcyjnych uczniowie mogą zdjąć maseczki
 • po zakończeniu spotkania z wychowawcą uczniowie kierują się pod opieką wychowawcy do wyjścia

Harmonogram rozpoczęcia roku szkolnego

Uczniowie klas pierwszych spotkają się z wychowawcami i dyrektorem na sali gimnastycznej.

(wchodzą do szkoły wejściem od sali gimnastycznej)
 • klasa 1a godz. 11.00 po spotkaniu z dyrektorem przechodzą do sali nr 18
 • klasa 1b godz. 11.00 po spotkaniu z dyrektorem przechodzą do sali nr 17

Uczniowie pozostałych klas od II do VIII spotkają się w przydzielonych salach lekcyjnych ze swoimi wychowawcami wg. następującego harmonogramu:

klasy II-III wchodzą do szkoły wejściem od sali gimnastycznej

klasa II a – godz. 9.00 sala nr 19
klasa II b – godz. 9.00 sala nr 17
klasa III a – godz. 9.00 sala nr 20
klasa III b – godz. 9.00 sala nr 18

klasy IV-VI wchodzą do szkoły wejściem głównym

klasa IV a – godz. 9.00 sala nr 38
klasa IV b – godz. 9.00 sala nr 36
klasa IV c- godz. 9.00 sala nr 44
klasa V a – godz. 9.00 sala nr 42
klasa VI a – godz. 9.00 sala nr 37
klasa VI b – godz. 9.00 sala nr 43

klasy VII – VIII wchodzą do szkoły wejściem głównym

klasa VII a – godz. 10.00 sala nr 32
klasa VII b – godz. 10.00 sala nr 46
klasa VII c - godz. 10.00 sala nr 35
klasa VIII a – godz. 10.00 sala nr 34
klasa VIII b – godz. 10.00 sala nr 45

Szanowni Państwo ze względu na bardzo dynamiczną sytuację bardzo prosimy o systematyczne śledzenie informacji na stronie szkoły na wypadek jakichkolwiek zmian

Z poważaniem
Dyrektor Szkoły

Mirosław Jurczyk

"Rozwój kształcenia ogólnego w szkołach podstawowych gminy Olkusz"

więcej

24

XVII POWIATOWY KONKURS RELIGIJNY„TACY SAMI”
...

143

Dyrektora Szkoły podstawowej nr 4 im. Francesco Nullo w Olkuszu...

94
Plakaty informacyjne skierowane do uczniów i rodziców

 

...

431

Organizacja zajęć w szkole

 1. Od 1 września 2020 r. uczniowie uczestniczą w zajęciach stacjonarnych odbywających się na terenie Szkoły Podstawowej nr 4 w
...