Szkoła Podstawowa nr 4
im Francesco Nullo
w Olkuszu
Tel: 32 643 06 05
Adresy:
ul. Fr. Nullo 36,
ul. Korczaka 7
32-300 Olkusz

e-mail: sp4olkusz@wp.pl
wtorek 31 marzec 2020
21

Szanowni Państwo, drodzy Rodzice, Nauczyciele

i wszyscy Ludzie Wielkiego Serca!

Jak Państwo wiecie ze środków masowego przekazu cały świat, a zwłaszcza Włochy, znajdują się w tragicznej sytuacji w związku z bardzo szybko rozprzestrzeniającym się koronowirusem.

Pomóżmy naszym PRZYJACIOŁOM i ich rodzinom z włoskiego miasta Comune di Pontenure. Wesprzeć ich możemy poprzez zbiórkę, której celem jest pomoc szpitalom w zakupie niezbędnych środków do walki z epidemią.

Nasza Szkoła przyłącza się do apelu UMiG w Olkuszu. Prosimy wszystkich chętnych o wsparcie materialne, za które bardzo serdecznie dziękujemy w imieniu Naszych włoskich przyjaciół.

Więcej informacji

  

34

 

Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 4 w Olkuszu

z dnia 24 marca 2020 r. 

w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego funkcjonowania systemu oświaty  w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19

           Działając na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20.03.2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19 (Dz. U 2020 r. poz.493) i art. 30c ust. z dn. 14.12.2016r. – Prawo Oświatowe (Dz. U z 2019 r. poz.1148 z późn. zm.) oraz art. 30b ustawy z dn. 14.12.2016r. – Prawo Oświatowe, zwanego dalej „innym sposobem kształcenia”

Zarządza się, co następuje:

§ 1

  1. Ustala się sposób i tryb realizowania zadań jednostki w okresie czasowego jej funkcjonowania poprzez:
  2. Poinformowanie drogą elektroniczną nauczycieli, rodziców i uczniów o zdalnym nauczaniu.
  3. Zobowiązanie nauczycieli do stworzenia Przedmiotowego systemu oceniania i zapoznania z nim poprzez wychowawców klas, rodziców, uczniów oraz przekazania dyrektorowi szkoły.
  4. Bieżące wypełnianie tabelarycznego zestawienia realizacji zdalnego nauczania
...
40

R O Z P O R Z Ą D Z E N I E

 

M I N I S T R A   E D U K A C J I   N A R O D O W E J 

 

z dnia ………………………………… 2020 r.

 

w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

 

Na podstawie art.  30c ustawy z  dnia 14 grudnia  2016 r.  – Prawo oświatowe (Dz. U.    z 2019 r. poz. 1148, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

 § 1. W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 dyrektor jednostki systemu oświaty odpowiada za organizację realizacji zadań tej jednostki z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zadań, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 30b ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, zwanego dalej „innym sposobem kształcenia”, w szczególności:

  1. przekazuje uczniom, rodzicom i nauczycielom informację o sposobie i trybie realizacji zadań tej jednostki w okresie czasowego ograniczenia jej
...

           Dziś 19 grudnia 2019 roku w Bibliotece Pedagogicznej w Olkuszu odbyło się uroczyste wręczenie nagród w IX edycji Powiatowego Konkursu Fotograficznego „ Moje miasto i mój region w obiektywie – droga, dróżka ścieżynka…”. Wśród nagrodzonych uczniów nie zabrakło naszych wspaniałych artystów: Im. zdobyła Julia Roś z klasy 7a, IIm. Amelia Grubka z klasy 6b, wyróżnienia zdobyły Natalia Baranik z klasy 8b i Julia Andronow z klasy 7b. Uroczystość tą uświetniło spotkanie autorskie pt.:  „Duety poetyckie”, którego bohaterami byli poeci Zuzanna Jurkiewicz i Jarosłąw Prokop.

  

Serdecznie gratulujemy uczennicom i ich Rodzicom!

Dziękujemy  bardzo Pani Halinie Świtlickiej za wspaniałą organizację konkursu.

       W przeddzień świętego Mikołaja klasa 5a się na wycieczkę do Krakowa wybrała, były wrotki, było kino, spędziliśmy czas miło.

Wycieczka 5A

Raz na nogach raz na podłodze, uczymy się jeździć na jednej nodze!
Odkryć sobie wielką moc, no i sok!

Syczy, jedzie długi wąż, po czym się rozwala wciąż!
I w hokeja zagraliśmy, wiele bramek strzeliliśmy
A na koniec pamiątkowe zdjęcie, było super, ja cię kręcę!