Szkoła Podstawowa nr 4
im Francesco Nullo
w Olkuszu
Tel: 32 643 06 05
Adresy:
ul. Fr. Nullo 36,
ul. Korczaka 7
32-300 Olkusz

e-mail: sp4olkusz@wp.pl
wtorek 31 marzec 2020
21

Szanowni Państwo, drodzy Rodzice, Nauczyciele

i wszyscy Ludzie Wielkiego Serca!

Jak Państwo wiecie ze środków masowego przekazu cały świat, a zwłaszcza Włochy, znajdują się w tragicznej sytuacji w związku z bardzo szybko rozprzestrzeniającym się koronowirusem.

Pomóżmy naszym PRZYJACIOŁOM i ich rodzinom z włoskiego miasta Comune di Pontenure. Wesprzeć ich możemy poprzez zbiórkę, której celem jest pomoc szpitalom w zakupie niezbędnych środków do walki z epidemią.

Nasza Szkoła przyłącza się do apelu UMiG w Olkuszu. Prosimy wszystkich chętnych o wsparcie materialne, za które bardzo serdecznie dziękujemy w imieniu Naszych włoskich przyjaciół.

Więcej informacji

  

34

 

Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 4 w Olkuszu

z dnia 24 marca 2020 r. 

w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego funkcjonowania systemu oświaty  w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19

           Działając na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20.03.2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19 (Dz. U 2020 r. poz.493) i art. 30c ust. z dn. 14.12.2016r. – Prawo Oświatowe (Dz. U z 2019 r. poz.1148 z późn. zm.) oraz art. 30b ustawy z dn. 14.12.2016r. – Prawo Oświatowe, zwanego dalej „innym sposobem kształcenia”

Zarządza się, co następuje:

§ 1

  1. Ustala się sposób i tryb realizowania zadań jednostki w okresie czasowego jej funkcjonowania poprzez:
  2. Poinformowanie drogą elektroniczną nauczycieli, rodziców i uczniów o zdalnym nauczaniu.
  3. Zobowiązanie nauczycieli do stworzenia Przedmiotowego systemu oceniania i zapoznania z nim poprzez wychowawców klas, rodziców, uczniów oraz przekazania dyrektorowi szkoły.
  4. Bieżące wypełnianie tabelarycznego zestawienia realizacji zdalnego nauczania
...
40

R O Z P O R Z Ą D Z E N I E

 

M I N I S T R A   E D U K A C J I   N A R O D O W E J 

 

z dnia ………………………………… 2020 r.

 

w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

 

Na podstawie art.  30c ustawy z  dnia 14 grudnia  2016 r.  – Prawo oświatowe (Dz. U.    z 2019 r. poz. 1148, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

 § 1. W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 dyrektor jednostki systemu oświaty odpowiada za organizację realizacji zadań tej jednostki z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zadań, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 30b ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, zwanego dalej „innym sposobem kształcenia”, w szczególności:

  1. przekazuje uczniom, rodzicom i nauczycielom informację o sposobie i trybie realizacji zadań tej jednostki w okresie czasowego ograniczenia jej
...
Flat View
W roku
Widok miesiąca
W miesiącu
Weekly View
W tygodniu
Daily View
Według dnia
Search
Szukaj

Widok miesiąca

31 Marzec 2020
     Luty Luty 31 Marzec 2020 Kwiecień Kwiecień
Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Niedziela
9 24 25 26 27 28 29
  1
10
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
11
  9
  10
  11
  12
  13
  14
  15
12
  16
  17
  18
  19
  20
  21
  22
13
  23
  24
  25
  26
  27
  28
  29
14
  30
  31
1 2 3 4 5
Pokaż wydarzenia z wszystkich kategorii.