Szkoła Podstawowa nr 4
im Francesco Nullo
w Olkuszu
Tel: 32 643 06 05
Adres:
ul. Fr. Nullo 36,
32-300 Olkusz

e-mail: sp4olkusz@wp.pl
poniedziałek 24 czerwiec 2024

W ramach promocji Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 Urząd Statystyczny  w Krakowie organizuje konkurs „Aktywni mieszkańcy w Małopolsce”. Konkurs adresowany jest do wszystkich mieszkańców województwa,  którzy poprzez udział w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021, mają możliwość wypromowania swojej gminy oraz wsparcia znajdujących się na jej terenie jednostek oświatowo-kulturalnych.

Według założeń konkursu co 2 tygodnie gmina o największym procentowym przyroście liczby spisanych w danej edycji mieszkańców wygrywa nagrody. Po zakończeniu danej edycji, obliczony zostanie dla każdej gminy w województwie małopolskim przyrost liczby mieszkańców, którzy zostali spisani w NSP 2021 w czasie trwania edycji. Przyrost ten jest wyrażoną w punktach procentowych różnicą między odsetkiem osób spisanych w gminie na początku i na końcu edycji.

Wszystkie informacje dotyczące konkursu dostępne są na stronie https://krakow.stat.gov.pl/narodowy-spis-powszechny-ludnosci-i-mieszkan-2021/konkursy/ 

 

REGULAMIN KONKURSU „AKTYWNI MIESZKAŃCY W MAŁOPOLSCE”

Postanowienia ogólne

 

 1. Organizatorem Konkursu „Aktywni mieszkańcy w Małopolsce” (zwanego dalej Konkursem) jest Urząd Statystyczny w Krakowie (zwany dalej Organizatorem).
 2. Konkurs przeprowadzany jest na podstawie niniejszego dokumentu (zwanego dalej Regulaminem).
 3. Konkurs trwa od 21 maja do 30 września 2021 r., a udział w nim jest bezpłatny.
 4. Konkurs adresowany jest do wszystkich mieszkańców województwa, którzy poprzez udział w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021, mają możliwość wypromowania swojej gminy oraz wsparcia znajdujących się na jej terenie jednostek oświatowo-kulturalnych.
 5. Uczestnikiem konkursu (zwanym dalej Uczestnikiem) może być gmina zlokalizowana w województwie małopolskim reprezentowana przez wójta/burmistrza/prezydenta miasta lub wyznaczoną przez niego osobę.
 6. Celem Konkursu jest promocja NSP 2021 oraz zachęcenie mieszkańców województwa małopolskiego do aktywnego i licznego uczestnictwa w spisie.
 7. We wszystkich sprawach związanych z Konkursem można kontaktować́ się̨ z Organizatorem, za pośrednictwem poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub telefonicznie: +48 69525553
 8. Informacje dotyczące konkursu znajdują się na stronie internetowej Urzędu Statystycznego
  w Krakowie: https://krakow.stat.gov.pl/narodowy-spis-powszechny-ludnosci-i-mieszkan-2021/konkursy/
 9. Organizator zastrzega sobie prawo przesunięcia, przedłużenia lub przerwania konkursu z ważnych przyczyn.
 10. We wszystkich sprawach dotyczących przebiegu konkursu, nieprzewidzianych niniejszym Regulaminem, jak i w zakresie interpretacji jego zapisów, głos rozstrzygający należy do Organizatora.

Koordynacja konkursu

 1. Pracami organizacyjnymi i technicznymi związanymi z przeprowadzeniem Konkursu kieruje Komitet Główny Konkursu (zwany dalej „Komitetem”).
 2. Do zadań Komitetu należy przygotowanie i przeprowadzenie Konkursu zgodnie z Regulaminem, a w szczególności: promocja Konkursu, czuwanie nad jego prawidłowym przebiegiem, opracowanie i ogłoszenie wyników Konkursu, prowadzenie dokumentacji Konkursu, ustalenie laureatów Konkursu, przekazanie nagród laureatom Konkursu, przekazanie nagród laureatom Konkursu.
 3. W skład Komitetu wchodzą: Przewodniczący: Dyrektor Urzędu Statystycznego w Krakowie, trzech Członków wybranych spośród pracowników Urzędu Statystycznego w Krakowie, Sekretarz wybrany spośród pracowników Urzędu Statystycznego w Krakowie.

Zasady konkursu

 1. Początek i koniec kolejnych, 2 tygodniowych, edycji konkursu ogłaszany jest na profilu Organizatora na portalu Facebook oraz stronie internetowej.
 2. W czasie trwania konkursu Organizator, po zakończeniu danej edycji, oblicza dla każdej gminy w województwie małopolskim przyrost liczby mieszkańców, którzy zostali spisani w NSP 2021 w czasie trwania edycji. Przyrost ten jest wyrażoną w punktach procentowych różnicą między odsetkiem osób spisanych w gminie na początku i na końcu edycji. Przykładowo jeśli na początku edycji w gminie spisanych było 10% mieszkańców a na koniec 15% to przyrost ten wyniósł 5 p.proc. Dane do obliczeń pobierane są z systemu informatycznego NSP 2021.
 3. Organizator tworzy ranking gmin pod względem wspomnianego w punkcie 15 wskaźnika. Lista gmin zajmujących w nim 1, 2 i 3 miejsce jest publikowana w mediach społecznościowych Organizatora.
 4. Gmina, która w danej edycji zajęła pierwsze miejsce otrzymuje nagrody rzeczowe, które zostają przekazane na ręce jej reprezentanta. Reprezentant zwycięskiej gminy przekazuje je następnie jednej z placówek oświatowo-kulturalnych zlokalizowanych na jej terenie. Zobowiązuje się również podać Organizatorowi nazwę placówki, do której zostały przekazane nagrody.
 5. Przez przyjęcie nagrody Uczestnik wyraża swoją zgodę na postanowienia regulaminu i zobowiązuje się do jego przestrzegania.
 6. Wszystkie gminy w województwie małopolskim są automatycznie włączane do rankingu bez konieczności spełniania dodatkowych warunków.
 7. Nagrodami w konkursie są zestawy gadżetów spisowych według kompletacji dostarczanych sukcesywnie przez Główny Urząd Statystyczny. Nagrody zostaną przekazane w sposób ustalony miedzy Organizatorem a reprezentantem zwycięskiej gminy. Zwycięzcy Konkursu nie przysługuje żądanie wymiany nagród na nagrody pieniężne ani na nagrody innego rodzaju. Zwycięzcy Konkursu nie mogą̨ przenieść́ prawa do uzyskania nagrody na osoby trzecie.
 8. Niniejszy Regulamin podlega udostepnieniu na stronie: https://krakow.stat.gov.pl/narodowy-spis-powszechny-ludnosci-i-mieszkan-2021/konkursy/