Szkoła Podstawowa nr 4
im Francesco Nullo
w Olkuszu
Tel: 32 643 06 05
Adres:
ul. Fr. Nullo 36,
32-300 Olkusz

e-mail: sp4olkusz@wp.pl
wtorek 23 lipiec 2024

Dyrektora Szkoły podstawowej nr 4 im. Francesco Nullo w Olkuszu
z dnia 28 sierpnia 2020 r.
w sprawie wprowadzenia w szkole dziennika elektronicznego

Na podstawie § 21 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. z 2017 r., poz. 1646 ze zmianami) zarządzam, co następu je:

§ 1

Z dniem 01.09.2020 r. za zgodą Organu Prowadzącego z dnia 15.07.2020 r. wprowadzam w szkole internetowy ,,System kontroli frekwencji i postępów w nauce" firmy Vulcan, zwany dziennikiem elektronicznym, jako jedyną formę prowadzenia w szkole ewidencji postępów w nauce uczniów i kontroli ich frekwencji oraz ewidencji zrealizowanych tematów przez nauczycieli w ramach obowiązkowych za jęć szkolnych.

§ 2

Wprowadzam w szkole:

  1. ,,Regulamin korzystania z dziennika elektronicznego przez nauczycieli w Szkole podstawowej nr 4 im. Francesco Nullo w Olkuszu" stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
  2. ,,Regulamin korzystania z dziennika elektronicznego przez rodziców w Szkole podstawowej nr 4 im. Francesco Nullo w Olkuszu" stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3

Zobowiązuję wszystkich nauczycieli i wychowawców do:

  1. zapoznania się z ,,Regulaminem korzystania z dziennika elektronicznego" oraz stosowania się do jego zapisów.
  2. dbania o sprzęt komputerowy i niedopuszczania do sytuacji, w których uczniowie zostają w sali bez nadzoru nauczyciela.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Dyrektor Szkoły
Mirosław Jurczyk