Szkoła Podstawowa nr 4
im Francesco Nullo
w Olkuszu
Tel: 32 643 06 05
Adres:
ul. Fr. Nullo 36,
32-300 Olkusz

e-mail: sp4olkusz@wp.pl
czwartek 18 lipiec 2024

 

 ZARZĄDZENIE NR 2 / 2021

Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 4 im. Francesco Nullo w Olkusz

 z dnia 26 stycznia 2021 roku

 

w sprawie:

ustalenia harmonogramu oraz szczegółowych terminów dokonywania czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz w postępowaniu uzupełniającym w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminie Olkusz na rok szkolny 2021/2022

Zgodnie z art.  30 ust.  1 ustawy z dnia 8 marca   1990 roku o samorządzie gminnym (De. U. z 2019 r. poz. 506 ze mianami) oraz art. 154 ust.1 pkt 1, w związku z art. 29 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 ze zmianami)

 

zarządzam co następuje:

 

 1. Ustalam harmonogram oraz szczegółowe terminy dokonywania czynności w postępowaniu rekrutacyjnym w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminie Olkusz na rok szkolny 2021/2022:
  1. Złożenie wniosku o przyjcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata kryteriów branych pod uwag w postępowaniu rekrutacyjnym:
   • do oddziału ogólnodostępnego - od dnia 22 lutego 2021 r. do dnia 19 marca 2021 r. do godz. 13.00;
   • do oddziału sportowego - od dnia 22 lutego 2021 r. do dnia 8 marca 2022 r. do godz. 13.00;
  2. Przeprowadzenie prób sprawności fizycznej, o której mowa w art. 137 pkt. 1 ust. 3 ustawy Prawo oświatowe - dnia 9 marca 2021 r. o godz. 15.30;
  3. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej, o których mowa w art. 137 ust. 1 pkt. 3 ustawy Prawo oświatowe - dnia 10 marca 2021 r. o godz. 12.00;
  4. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej
   i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w 150 ust.7 ustawy Prawo oświatowe —
   od dnia 22 marca 2021 r. do dnia 24 marca 2021 r.
  5. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych - dnia 25 marca 2021 r. godz. 12.00;
  6. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia - od dnia 25 marca 2021 r. do dnia 31 marca 2021 do godz. 15.00;
  7. Podanie do publicznej wiadomości przez komisji rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych - dnia 31 marca 2021 r. o 15.30.
 2. Ustalam szczegółowe terminy dokonywania czynności w postępowaniu uzupełniającym w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Olkusz na rok szkolny 2021/2022:
  • Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę
   w postępowaniu rekrutacyjnym:
   • do oddziału ogólnodostępnego - od dnia 01 czerwca 2021 r. do dnia 08 czerwca 2021 r. do godz. 13.00
   • do oddziału sportowego - od dnia 24 maja 2021 r. do dnia 25 maja 2021 r. do godz. 13.00
  • Przeprowadzenie prób sprawności fizycznej, o których mowa w art. 137 ust. 1 pkt. 3 ustawy Prawo oświatowe - dnia 26 maja 2021 r. godz. 14.30;
  • Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej, o których mowa w art. 137 ust. 1 pkt. 3 ustawy Prawo oświatowe - dnia 27 maja 2021 r. godz. 16.00;
  • Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjcie do szkoły podstawowej
   i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 150 ust.7 ustawy o systemie oświaty — od dnia 09 czerwca 2021 r. do dnia 11 czerwca 2021 r.
 3. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia - od dnia 14 czerwca 2021 r. do dnia 17 czerwca 2021 r. do godz. 12.00;
 4. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych - dnia 18 czerwca 2021 o godz. 12.00.
 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 Dokumenty do pobrania:

1. Zgłoszenie dla kandydatów z rejonu

2. Wniosek dla kandydatów z poza rejonu

3. Oświadczenie o miejscu zamieszkania rodziców kandydata i kandydata

4. OŚWIADCZENIE o samotnym wychowywaniu w rodzinie oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem.

5. OŚWIADCZENIE o objęciu pieczą zastępczą kandydata do Szkoły Podstawowej nr 4 w Olkuszu, potwierdzoną dokumentem o objęciu pieczą

6. OŚWIADCZENIE o wielodzietności rodziny kandydata do Szkoły Podstawowej nr 4 w Olkuszu

7. Oświadczenie woli uczęszczania