Szkoła Podstawowa nr 4
im Francesco Nullo
w Olkuszu
Tel: 32 643 06 05
Adres:
ul. Fr. Nullo 36,
32-300 Olkusz

e-mail: sp4olkusz@wp.pl
wtorek 23 lipiec 2024

Szanowni Rodzice!

W roku szkolnym 2019/2020 do klasy pierwszej pójdą dzieci urodzone w 2012 r. (siedmiolatki).

Zgodnie z art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zmianami) oraz art. 154 ust.1 pkt 1, w związku z art. 29 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku - Prawo oświatowe (Dz.U. z 2018 r. poz.996 ze zmianami)

 1. Do pierwszej klasy - z urzędu – przyjmowane są dzieci zamieszkałe w ustalonym dla szkoły obwodzie na podstawie  zgłoszenia rodziców (prawnych opiekunów).

Obwód szkoły obejmuje ulice: Skalska, Świętokrzyska, Bylicy, Kr. K. Wielkiego, Na Skarpie, Nowa, Minkiewicza, Nullo, Polna, Olewińska, Zagaje, Słowackiego, Krakowskie  Przedmieście, Łukasińskiego, Korczaka, Skośna, Składowa, Partyzantów, Przemysłowa.

 1. Wyżej wymienione zgłoszenie  należy pobrać z sekretariatu szkoły lub na tej stronie pod ogłoszeniem wypełnić, podpisać i dostarczyć do szkoły do 22 marca 2019 r. do godziny 13.00.
 2. Kandydaci zamieszkali poza obwodem szkoły mogą być przyjęci do klasy pierwszej po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli szkoła dysponuje wolnymi miejscami.
 3. Warunkiem wzięcia udziału w postępowaniu rekrutacyjnym jest pisemny wniosek rodziców(prawnych opiekunów).    
 4. Wnioski można składać w terminie od 25 lutego 2019 r. do 22 marca 2019 r. do godziny 13.00.
 5. W przypadku większej liczby kandydatów niż liczba wolnych miejsc w klasach pierwszych brane są pod uwagę następujące kryteria:

  L.p.

  Kryteria

  Liczba punktów

  1.

  Dziecko, którego rodzeństwo kandyduje do Szkoły Podstawowej nr 4 w Olkuszu

  64

  2.

  Dziecko, którego rodzeństwo uczęszcza do Szkoły Podstawowej nr 4 w Olkuszu

  32

  3.

  Dziecko, które w poprzednim roku szkolnym uczęszczało do jednego 
  z przedszkoli znajdujących się w obwodzie Szkoły Podstawowej nr 4 w Olkuszu

  16

  4.

  Miejscem zamieszkania dziecka jest gmina Olkusz

  8

  5.

  Szkoła Podstawowa nr 4 w Olkuszu jest miejscem pracy rodzica dziecka

  4

  6.

  Miejsce pracy rodzica dziecka znajduje się w obwodzie szkoły

  2

 6. W przypadku uzyskania przez grupę kandydatów równorzędnych wyników, komisja rekrutacyjna będzie brała pod uwagę dodatkowe kryteria:

1.

Wielodzietność rodziny kandydata potwierdzona oświadczeniem rodzica

1

2.

Niepełnosprawność kandydata potwierdzona orzeczeniem                 o niepełnosprawności

1

3.

Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata potwierdzona orzeczeniem o niepełnosprawności

1

4.

Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata potwierdzona orzeczeniem o niepełnosprawności

1

5.

Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata potwierdzona orzeczeniem o niepełnosprawności

1

6.

Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie  potwierdzone prawomocnym wyrokiem sądu rodzinnego orzekającego rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem

1

7.

Objęcie kandydata pieczą zastępczą potwierdzone dokumentem poświadczającym objęcie dziecka pieczą.

1

Definicje ustawowe:

 • wielodzietność rodziny - oznacza to rodzinę wychowującą troje i więcej dzieci (za dzieci uznaje się pozostające na utrzymaniu dzieci w wieku do ukończenia 25 roku życia, a także dziecko, które ukończyło 25 rok życia legitymujące się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, jeżeli w związku z tą niepełnosprawnością przysługuje świadczenie pielęgnacyjne lub specjalny zasiłek opiekuńczy; do członków rodziny nie zalicza się dziecka pozostającego pod opieką opiekuna prawnego, dziecka pozostającego w związku małżeńskim, a także pełnoletniego dziecka posiadającego własne dziecko);
 • samotne wychowywanie dziecka - oznacza to wychowywanie dziecka przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba, że osoba taka wychowuje wspólnie, co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem.
 1. Wniosek można pobrać z sekretariatu szkoły lub ze strony internetowej: sp4.ilkus.pl  wypełnić, podpisać i dostarczyć do szkoły. Do wniosku dołącza się następujące dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów:
  • oświadczenia rodziców potwierdzające spełnianie kryteriów od 1 do 6 wymienionych w ust. 6.
  • dokumenty potwierdzające niepełnosprawność, rozwód lub separację, pieczę zastępczą oraz orzeczenia PPP są składane w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie lub przez rodzica kandydata,
  • oświadczenia, o których mowa powyżej, składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści:„Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.
  • W uzasadnionych przypadkach:
   • przewodniczący komisji rekrutacyjnej może żądać dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach, w terminie wyznaczonym przez przewodniczącego,
   • lub może zwrócić się do wójta (burmistrza, prezydenta miasta) właściwego ze względu na miejsce zamieszkania kandydata o potwierdzenie tych okoliczności. Wójt (burmistrz, prezydent miasta) potwierdza te okoliczności w terminie 14 dni.
 2. Postępowanie rekrutacyjne do szkoły przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora szkoły. Do zadań komisji rekrutacyjnej należy w szczególności:
  1. ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych;
  2. ustalenie i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych;
  3. sporządzenie protokołu postępowania rekrutacyjnego.
 3. Wyniki postępowania rekrutacyjnego zostaną podane do publicznej wiadomości w dniu 27 marca 2019 r. o godz. 12.00 w formie listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych, zawierającej imiona i nazwiska kandydatów oraz informację o zakwalifikowaniu albo niezakwalifikowaniu kandydata do szkoły, które będą dostępne do wglądu w sekretariacie szkoły.
 4. Rodzice kandydata zakwalifikowanego do szkoły są zobowiązani do potwierdzenia woli uczęszczania do tej szkoły w terminie od 27 marca 2019 r. do 29 marca 2018 r. do godz. 15.00
 5. Komisja rekrutacyjna poda do publicznej wiadomości listę kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do szkoły w dniu 01 kwietnia 2019 r. o godz. 15.30. Lista będzie dostępna do wglądu w sekretariacie szkoły i będzie zawierać imiona i nazwiska kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych lub informację o liczbie wolnych miejsc. najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia. Dzień podania do publicznej wiadomości listy jest określany w formie adnotacji umieszczonej na tej liście, opatrzonej podpisem przewodniczącego komisji rekrutacyjnej.
 6. Terminy dokonywania czynności w postępowaniu uzupełniającym w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Olkusz na rok szkolny 2019/2020:
  1. Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę
   w postępowaniu rekrutacyjnym:
   • do oddziału ogólnodostępnego - od dnia 03 czerwca 2019 r. do dnia  07 czerwca 2019 r. do godz. 13.00;
  2. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 20t ust.7 ustawy o systemie oświaty – od dnia 11 czerwca 2018 r. do dnia 13 czerwca 2018 r.
  3. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych - dnia 15 czerwca 2018 r. godz. 12.00;
  4. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia- od dnia 15 czerwca 2018 r. do dnia 18 czerwca 2018 r. do godz. 12.00;
  5. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych - dnia 18 czerwca 2018 r. o godz. 12.00.
 7. Procedura odwoławcza.
  • W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, rodzic kandydata może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do szkoły. Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica kandydata z wnioskiem. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia, oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym.
  • Rodzic kandydata może wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.
  • Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania.
  • Na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły służy skarga do sądu administracyjnego – skargę wnosi się za pośrednictwem dyrektora szkoły, którego działanie jest przedmiotem skargi.
 8. O przyjęciu dziecka do szkoły w trakcie roku szkolnego, w tym do klas pierwszych, decyduje dyrektor szkoły, z wyjątkiem przypadków przyjęcia dzieci zamieszkałych w  obwodzie szkoły, którzy są przyjmowani z urzędu. Jeżeli przyjęcie dziecka wymaga przeprowadzenia zmian organizacyjnych, powodujących dodatkowe skutki finansowe, dyrektor szkoły może przyjąć ucznia po uzyskaniu zgody Burmistrza Miasta i Gminy 

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 4 w Olkuszu

Do pobrania:

254

Nasi uczniowie z klas 4-8 wzięli udział w tegorocznej XIV edycji Ogólnopolskiego Konkursu Nauk Przyrodniczych „Świetlik”. Głównym celem Konkursu jest rozpowszechnianie nauk przyrodniczych jako ciekawego, fascynującego źródła wiedzy o świecie. Przyrodnicy przygotowując się rozwiązywali testy i wykonywali różne doświadczenia z zakresu świata przyrodniczego.  Konkurs składał się z różnych zadań z zakresu biologii, chemii, geografii i fizyki. Zwycięzcami tej edycji byli: Wawrzyniec Sołtysiak z

...