Szkoła Podstawowa nr 4
im Francesco Nullo
w Olkuszu
Tel: 32 643 06 05
Adres:
ul. Fr. Nullo 36,
32-300 Olkusz

e-mail: sp4olkusz@wp.pl
niedziela 17 styczeń 2021
10

Powrót uczniów klas I – III do stacjonarnej nauki od 18.01.2021 r. do 31.01.2021 r. w ścisłym reżimie sanitarnym oraz kontynuacja nauki zdalnej dla uczniów klas IV-VIIIz wykorzystaniem aplikacji MS Teams. 

Szanowni Rodzice, Opiekunowie, Drodzy Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 4 w Olkuszu, informuję, że zgodnie z decyzją Ministra Edukacji i Nauki z dnia 13.01.2021 r. oraz  Ministra Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego od dnia 18 stycznia 2021 r. wznawiamy nauczanie stacjonarne w klasach I - III.

Powrót uczniów do szkoły będzie możliwy jedynie w reżimie sanitarnym, według procedur bezpieczeństwa na podstawie wytycznych MEiN, MZ i GIS.

Uczniowie klas IV-VIII od 18.01.2021 r. kontynuują naukę w formie zdalnej z wykorzystaniem platformy MS Teams. 

Informuję, że w dalszym ciągu obowiązuje Procedura bezpieczeństwa dzieci  i pracowników w okresie trwania pandemii COVID-19, która znajduje się na stronie internetowej szkoły oraz aktualne wytyczne MEiN, GIS i MZ dla szkół.

Zachęcamy do zapoznania się z wytycznymi

 • dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3: Wytyczne dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/bezpieczna-edukacja

 

       Dyrektor Szkoły

 mgr Mirosław Jurczyk

Wyciąg z procedur bezpieczeństwa na podstawie wytycznych MEiN, MZ i GIS dot. zasad powrotu uczniów klas I – III do szkoły. 

 1. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji.
 2. Rodzice dziecka mają obowiązek zaopatrzyć dziecko w indywidualną osłonę nosa i  ust  do zastosowania w przestrzeni wspólnej szkoły oraz w przestrzeni publicznej – zgodnie  z aktualnymi przepisami prawa.
 3. Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych. W drodze do i ze szkoły opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej (m.in. stosowanie środków ochronnych: osłona ust i nosa).
 4. Przy wejściu do budynku szkoły uczniowie mają obowiązek dezynfekowania rąk.
 5. Opiekunowie odprowadzający dzieci mogą wchodzić do przestrzeni wspólnej szkoły, zachowując zasady:
  • 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi,
  • dystansu od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m,
  • dystansu od pracowników szkoły min. 1,5 m.
 6. W szkole obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk, ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.
 7. Uczeń powinien posiadać własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze lub we własnej szafce.
 8. Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą. Przybory i  podręczniki można zostawiać w szkole, kiedy uczeń wraca do domu.
 9. Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów.
 10. Ograniczenie to nie dotyczy dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w szczególności z niepełnosprawnościami. W takich przypadkach należy dopilnować, aby dzieci nie udostępniały swoich zabawek innym, natomiast opiekunowie dziecka powinni zadbać o regularne czyszczenie (pranie lub dezynfekcję) zabawki, rzeczy przynoszonych do szkoły
3
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Olkuszu oraz Filia w Wolbromiu w okresie ferii zimowych pracuje stacjonarnie, oferując możliwość bezpośredniej pomocy,
 OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU W GODZINACH OD 8.00 – 17.00
Oferujemy bezpłatne wsparcie w formie diagnozy i terapii psychologicznej, pedagogicznej i logopedycznej dostosowanej do potrzeb dzieci i młodzieży, a także wsparcie dla rodziców i opiekunów w formie porad i konsultacji.
Z uwagi na zagrożenie epidemiologiczne możliwa jest także pomoc w formie kontaktu za pomocą poczty elektronicznej (pppolkusz@op.pl) w godzinach konsultacji specjalistów.
Aby skorzystać z form pomocy psychologiczno-pedagogicznej oferowanej przez naszych specjalistów należy skontaktować się z sekretariatem poradni pod nr telefonów:
(32)6470830, (32) 6441355
Zachęcamy dzieci i rodziców do kontaktu z dyżurującymi specjalistami w przypadku odczuwania skutków ograniczeń wynikających z przedłużającej się izolacji, obniżenia nastroju, lęku, trudnych emocjonalnie sytuacji w relacjach rodzinnych i rówieśniczych, symptomów uzależnienia od mediów elektronicznych oraz innych sytuacji dotyczących trudności dnia codziennego.
Zapraszamy również na stronę internetową naszej poradni gdzie w zakładce publikacje można znaleźć wiele ciekawych artykułów
Zespół Specjalistów Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Olkuszu
Komunikat: Tacy Sami

XVII POWIATOWY KONKURS RELIGIJNY„TACY SAMI”
„EUCHARYSTIA – NAJWIĘKSZY CUD BOŻEJ MIŁOŚCI”

HONOROWY PATRONAT:

J.E. Ksiądz Biskup dr Grzegorz Kaszak

Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz Pan Roman Piaśnik

 

ORGANIZATOR:

- Szkoła Podstawowa nr 4 im. F. Nullo w Olkuszu

- Wydział Katechetyczny w Sosnowcu

- Parafia św. Andrzeja Apostoła w Olkuszu

 

ADRESAT:


- uczniowie  szkół podstawowych

 

CELE KONKURSU:

 • Uwrażliwienie dzieci na wartość Eucharystii.
 • Pogłębianie zaangażowania uczniów w życie liturgiczne parafii.
 • Uwrażliwienie młodzieży na wartość czynnego i aktywnego uczestnictwa we Mszy świętej.
  • Rozbudzenie wyobraźni i inspiracji  działań artystycznych.
  • Rozwijanie kreatywności dzieci i młodzieży.

FORMA PRACY KONKURSOWEJ:

Plastyczna: dowolna technika, max. wymiar: A-3 (praca indywidualna);

Prezentacja multimedialna: w dowolnym programie (praca indywidualna)

TEMATY PRAC: 

„Jedna dobrze przeżyta Komunia Święta zdolna jest zmienić nas w świętych i doskonałych. (św. Franciszek Salezy)

„Komunia nie jest dla świętych, a dla tych, którzy chcą stać się święci. Leki podaje się chorym, jak słabym daje się jeść. (św. Jan Bosko)

„Eucharystia jest nam dana po to, abyśmy się stali jednym ciałem i jedną krwią z Chrystusem. (św. Cyryl Jerozolimski)

„O Hostio biała. Ty zachowujesz białości mej duszy, lękam się dnia, w którym bym Ciebie opuściła. (św. Faustyna Kowalska)

„Jeżeli ktoś znajduje się z dala od ołtarza, pozbawia się Bożego chleba. (św. Ignacy Antiocheński).

„ Pan Bóg w Eucharystii składa nam pocałunki miłości. Zatem przyjmujmy z wielką wiarą i miłością Komunię Świętą. (św. Ojciec Pio)

 

RGULAMIN

  • Konkurs ma charakter jednoetapowy.
  • Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wykonanie pracy na wskazany temat w wybranej formie.
  • W konkursie mogą brać udział prace, które nie były publikowane ani nagradzane w innych konkursach.
  • Prace powinny być opisane na odwrocie:
   • nazwa szkoły, adres, telefon i adres e-mail;
   • imię i nazwisko opiekuna, telefon i adres e-mail do korespondencji;
   • imię i nazwisko autora, klasa;

Do pracy powinno być dołączone oświadczenie (w załączeniu)

  • Każda szkoła może przesłać 1 pracę w każdej kategorii.
  • Oceny prac pod względem merytorycznym, wartości artystycznych i językowych oraz oryginalności i pomysłowości dokona powołane przez organizatora jury składające się ze specjalistów. Na ocenę wpływa też rozumienie tematu i zgodność pracy z tematem oraz kreatywność w ujęciu tematu. Decyzja jury jest ostateczna i nie podlega odwołaniu. Zwycięzcy konkursu uhonorowani zostaną nagrodami i wyróżnieniami. Podział nagród należy do wyłącznej decyzji komisji konkursowej.
  • Nadesłane prace przechodzą na własność organizatora konkursu.
  • Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na prezentację i publikację ich wizerunku oraz ich prac (w całości lub fragmentów) w celu promocji talentu uczestników oraz idei konkursu. Autorzy nie pobierają wynagrodzenia za prezentację swojej twórczości, wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie wymagań organizacji konkursu. Przystąpienie do konkursu oznacza akceptację założeń regulaminowych.

TERMIN DOSTARCZENIA PRAC:

Prace należy dostarczyć do organizatora konkursu

do dn. 30 LISTOPADA 2020 r.

na adres:

Szkoła Podstawowa nr 4 im. F. Nullo w Olkuszu

32-300 Olkusz

ul. F. Nullo 36

 

tel./fax 32/643 06 05

z dopiskiem: XVII Powiatowy Konkurs Religijny „Tacy Sami”

Laureaci konkursu zostaną poinformowani o terminie wręczenia nagród oraz wyróżnień.

 

KOORDYNATOR KONKURSU:
Bożena Szymonek

604943797 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

140

XVII POWIATOWY KONKURS RELIGIJNY„TACY SAMI”
...

202

Dyrektora Szkoły podstawowej nr 4 im. Francesco Nullo w Olkuszu...

191
Plakaty informacyjne skierowane do uczniów i rodziców

 

...

521

Organizacja zajęć w szkole

 1. Od 1 września 2020 r. uczniowie uczestniczą w zajęciach stacjonarnych odbywających się na terenie Szkoły Podstawowej nr 4 w
...

"Rozwój kształcenia ogólnego w szkołach podstawowych gminy Olkusz"

więcej