Szkoła Podstawowa nr 4
im Francesco Nullo
w Olkuszu
Tel: 32 643 06 05
Adres:
ul. Fr. Nullo 36,
32-300 Olkusz

e-mail: sp4olkusz@wp.pl
niedziela 17 styczeń 2021
10

Powrót uczniów klas I – III do stacjonarnej nauki od 18.01.2021 r. do 31.01.2021 r. w ścisłym reżimie sanitarnym oraz kontynuacja nauki zdalnej dla uczniów klas IV-VIIIz wykorzystaniem aplikacji MS Teams. 

Szanowni Rodzice, Opiekunowie, Drodzy Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 4 w Olkuszu, informuję, że zgodnie z decyzją Ministra Edukacji i Nauki z dnia 13.01.2021 r. oraz  Ministra Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego od dnia 18 stycznia 2021 r. wznawiamy nauczanie stacjonarne w klasach I - III.

Powrót uczniów do szkoły będzie możliwy jedynie w reżimie sanitarnym, według procedur bezpieczeństwa na podstawie wytycznych MEiN, MZ i GIS.

Uczniowie klas IV-VIII od 18.01.2021 r. kontynuują naukę w formie zdalnej z wykorzystaniem platformy MS Teams. 

Informuję, że w dalszym ciągu obowiązuje Procedura bezpieczeństwa dzieci  i pracowników w okresie trwania pandemii COVID-19, która znajduje się na stronie internetowej szkoły oraz aktualne wytyczne MEiN, GIS i MZ dla szkół.

Zachęcamy do zapoznania się z wytycznymi

 • dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3: Wytyczne dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/bezpieczna-edukacja

 

       Dyrektor Szkoły

 mgr Mirosław Jurczyk

Wyciąg z procedur bezpieczeństwa na podstawie wytycznych MEiN, MZ i GIS dot. zasad powrotu uczniów klas I – III do szkoły. 

 1. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji.
 2. Rodzice dziecka mają obowiązek zaopatrzyć dziecko w indywidualną osłonę nosa i  ust  do zastosowania w przestrzeni wspólnej szkoły oraz w przestrzeni publicznej – zgodnie  z aktualnymi przepisami prawa.
 3. Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych. W drodze do i ze szkoły opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej (m.in. stosowanie środków ochronnych: osłona ust i nosa).
 4. Przy wejściu do budynku szkoły uczniowie mają obowiązek dezynfekowania rąk.
 5. Opiekunowie odprowadzający dzieci mogą wchodzić do przestrzeni wspólnej szkoły, zachowując zasady:
  • 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi,
  • dystansu od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m,
  • dystansu od pracowników szkoły min. 1,5 m.
 6. W szkole obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk, ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.
 7. Uczeń powinien posiadać własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze lub we własnej szafce.
 8. Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą. Przybory i  podręczniki można zostawiać w szkole, kiedy uczeń wraca do domu.
 9. Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów.
 10. Ograniczenie to nie dotyczy dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w szczególności z niepełnosprawnościami. W takich przypadkach należy dopilnować, aby dzieci nie udostępniały swoich zabawek innym, natomiast opiekunowie dziecka powinni zadbać o regularne czyszczenie (pranie lub dezynfekcję) zabawki, rzeczy przynoszonych do szkoły
3
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Olkuszu oraz Filia w Wolbromiu w okresie ferii zimowych pracuje stacjonarnie, oferując możliwość bezpośredniej pomocy,
 OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU W GODZINACH OD 8.00 – 17.00
Oferujemy bezpłatne wsparcie w formie diagnozy i terapii psychologicznej, pedagogicznej i logopedycznej dostosowanej do potrzeb dzieci i młodzieży, a także wsparcie dla rodziców i opiekunów w formie porad i konsultacji.
Z uwagi na zagrożenie epidemiologiczne możliwa jest także pomoc w formie kontaktu za pomocą poczty elektronicznej (pppolkusz@op.pl) w godzinach konsultacji specjalistów.
Aby skorzystać z form pomocy psychologiczno-pedagogicznej oferowanej przez naszych specjalistów należy skontaktować się z sekretariatem poradni pod nr telefonów:
(32)6470830, (32) 6441355
Zachęcamy dzieci i rodziców do kontaktu z dyżurującymi specjalistami w przypadku odczuwania skutków ograniczeń wynikających z przedłużającej się izolacji, obniżenia nastroju, lęku, trudnych emocjonalnie sytuacji w relacjach rodzinnych i rówieśniczych, symptomów uzależnienia od mediów elektronicznych oraz innych sytuacji dotyczących trudności dnia codziennego.
Zapraszamy również na stronę internetową naszej poradni gdzie w zakładce publikacje można znaleźć wiele ciekawych artykułów
Zespół Specjalistów Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Olkuszu
Komunikat: Procedury COVID 14

Organizacja zajęć w szkole

 1. Od 1 września 2020 r. uczniowie uczestniczą w zajęciach stacjonarnych odbywających się na terenie Szkoły Podstawowej nr 4 w Olkuszu. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji.
 2. Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych. W drodze do i ze szkoły opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej.
 3. Przy wejściu do budynku szkoły znajduje się informacja o obowiązku dezynfekowania rąk oraz instrukcja użycia środka dezynfekującego. Wszystkim wchodzącym do budynku szkoły zaleca się skorzystanie z płynu do dezynfekcji rąk.
 4. Opiekunowie odprowadzający dzieci nie mogą wchodzić do przestrzeni wspólnej szkoły. Do kontaktu z nauczycielem służy dziennik elektroniczny.
  W przypadku konieczności załatwienia niezbędnych spraw, osoby dorosłe mogą przebywać w wyznaczonym obszarze, którym jest tzw. „Strefa Rodzica”, znajdująca się w głównym wejściu do szkoły i przy świetlicy.
 5. Opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących przepisów prawa związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli (m.in. stosować własne środki ochronne: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).
 6. W razie niezbędnej konieczności osoby z zewnątrz (bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych) mogą przebywać w szkole tylko w wyznaczonych obszarach. Obowiązuje je stosowanie środków ochronnych: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk.
 7. Komunikacja z opiekunami ucznia odbywa się z wykorzystaniem technik komunikacji na odległość. Rodzice/prawni opiekunowie przesyłają do wychowawcy za pomocą dziennika elektronicznego aktualne dane kontaktowe.
 8. W szkole znajdują się termometry bezdotykowe, które używane są w razie konieczności.
 9. Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję dróg oddechowych, w tym w szczególności gorączkę, kaszel, należy odizolować ucznia w odrębnym pomieszczeniu oznaczonym „Izolatorium”, znajdującym się w gabinecie pielęgniarki, zapewniając min. 2 m odległości od innych osób, i niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów o konieczności odebrania ucznia ze szkoły (rekomendowany własny środek transportu).
 10. Na terenie szkoły obowiązuje w miarę możliwości zachowanie dystansu między osobami, szczególnie w miejscach wspólnych:
  1. Uczniowie przychodzą do szkoły na różne godziny,
  2. Przerwy spędzają rotacyjnie,
  3. Długość, częstotliwość i miejsce przerw w edukacji wczesnoszkolnej reguluje nauczyciel,
  4. Przy sprzyjający warunkach atmosferycznych uczniowie spędzają przerwy na boisku szkolnym,
  5. Ograniczone zostanie przemieszczanie się uczniów z sali do sali.
   Do jednej sali będą wchodzić nauczyciele różnych przedmiotów.
 11. Obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk (po przyjściu do szkoły należy bezzwłocznie umyć ręce), ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.
 12. Przedmioty i sprzęty znajdujące się w sali, których nie można skutecznie umyć, uprać lub dezynfekować, zostały usunięte lub uniemożliwiono do nich dostęp. Przybory do ćwiczeń (piłki, skakanki, obręcze itp.) wykorzystywane podczas zajęć będą czyszczone lub dezynfekowane.
 13. Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia. Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.
 14. W sali gimnastycznej używany sprzęt sportowy oraz podłoga będą umyte detergentem lub zdezynfekowane po każdym dniu zajęć, a w miarę możliwości po każdych zajęciach.
 15. Będą wietrzone sale, części wspólne (korytarze) co najmniej raz na godzinę,
  w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć.
 16. Nauczyciel w klasach I-III organizuje przerwy dla swoich uczniów w interwałach adekwatnych do potrzeb, jednak nie rzadziej niż co 45 min.
 17. Uczniowie mogą korzystać podczas zajęć lekcyjnych z boiska szkolnego oraz
  z placu zabaw pod opieką nauczyciela.
 18. Podczas realizacji zajęć, w tym zajęć wychowania fizycznego i sportowych,
  w których nie można zachować dystansu, należy ograniczyć ćwiczenia i gry kontaktowe.
 19. Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów.
 20. W miarę możliwości uczniowie przychodzą do szkoły na różne godziny, przy wejściu do szkoły znajduje się środek do dezynfekcji rąk. W szatniach uczniowie wieszają ubrania na minimum co 2 wieszaku.

Klasy I – III mogą pozostawić (po zajęciach lekcyjnych) w szatni obuwie zmienne odpowiednio zabezpieczone (worek lub torba foliowa).

Uczniowie klas IV – VIII zabierają codziennie obuwie zmienne do domu.

 1. Zajęcia świetlicowe odbywają się w świetlicy szkolnej, a razie potrzeby
  w innych salach dydaktycznych. Do regulaminu korzystania z zajęć świetlicowych wprowadzono zapisy, dotyczące zachowania bezpieczeństwa w czasie epidemii. Środki do dezynfekcji rąk umieszczone są przy wejściu do świetlicy w sposób umożliwiający łatwy dostęp dla wychowanków pod nadzorem opiekuna. Świetlice jest wietrzona nie rzadziej, niż co godzinę, w tym w szczególności przed przyjęciem wychowanków oraz po przeprowadzeniu dezynfekcji.
 2. Personel kuchenny i pracownicy administracji oraz obsługi sprzątającej zostali zobligowani do ograniczenia kontaktów z uczniami oraz nauczycielami.
 3. Ustalono zasady realizacji zajęć pozalekcyjnych, działania biblioteki szkolnej i gabinetu profilaktyki zdrowotnej.
 4. Wyłączono źródełko wody pitnej. Rekomenduje się, aby uczniowie posiadali własne napoje.

Higiena, czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń i powierzchni

 1. Przy wejściu głównym znajdują się numery telefonów do właściwej miejscowo powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej, oddziału zakaźnego szpitala
  i służb medycznych.
 2. Wszystkie osoby trzecie, w tym rodzice uczniów, wchodzące do szkoły mają obowiązek dezynfekowania dłoni lub zakładania własnych rękawiczek ochronnych, zakrywania ust i nosa oraz nie przekraczania obowiązujących stref przebywania.
 3. Należy regularnie myć ręce wodą z mydłem oraz dopilnować, aby robili to uczniowie, szczególnie po przyjściu do szkoły, przed jedzeniem, po powrocie ze świeżego powietrza i po skorzystaniu z toalety.
 4. W szkole prowadzony jest monitoring codziennych prac porządkowych, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w czystości sal zajęć, pomieszczeń sanitarnohigienicznych, ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych – poręczy, klamek i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach i w pomieszczeniach spożywania posiłków, klawiatur, włączników.
 5. Przeprowadzając dezynfekcję, należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji. Ważne jest ścisłe przestrzeganie czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń i przedmiotów, tak aby uczniowie nie byli narażeni na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji.
 6. W pomieszczeniach sanitarnohigienicznych znajdują się plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk – instrukcje dezynfekcji.
 7. W szkole na bieżąco dba się o czystość urządzeń sanitarno-higienicznych, w tym ich dezynfekcję lub czyszczenie z użyciem detergentu.
 8. W szkole znajdują się opisane pojemniki do wyrzucania jednorazowych maseczek i rękawiczek.
 9. Przy organizacji żywienia w szkole (stołówka szkolna, kuchnia, jadalnia i inne pomieszczenia przeznaczone na spożycie ciepłych posiłków), obok warunków higienicznych wymaganych przepisami prawa odnoszącymi się do funkcjonowania żywienia zbiorowego, dodatkowo obowiązują zasady szczególnej ostrożności dotyczące zabezpieczenia pracowników. W miarę możliwości zachowana odpowiednia odległość stanowisk pracy wynosząca min. 1,5 m, oraz zapewnione są środki ochrony osobistej. Zobligowano pracowników do utrzymania wysokiej higieny stanowisk pracy, opakowań produktów, sprzętu kuchennego, naczyń stołowych oraz sztućców, a także higieny osobistej.
 10. Korzystanie z posiłków odbywa się w stołówce szkolnej zapewniającej prawidłowe warunki sanitarno-higieniczne, zgodnie z zaleceniami w czasie epidemii. W szkole funkcjonuje zmianowe wydawanie posiłków lub w miarę możliwości - spożywanie ich przy stolikach z rówieśnikami z danej klasy. Przy zmianowym wydawaniu posiłków czyszczone są blaty stołów i poręczy krzeseł po każdej grupie.
 11. W przypadku braku innych możliwości organizacyjnych dopuszcza się spożywanie posiłków przez dzieci w salach lekcyjnych z zachowaniem zasad bezpiecznego i higienicznego spożycia posiłku.
 12. Wielorazowe naczynia i sztućce myte są w gorącej wodzie z dodatkiem detergentu i wyparzane.
 13. Dania i produkty wydawane są przez obsługę stołówki.

Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u pracowników szkoły

 1. Do pracy w szkole mogą przychodzić jedynie osoby, bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji.
 2. W miarę możliwości podczas organizowania pracy pracownikom powyżej 60. roku życia lub z istotnymi problemami zdrowotnymi, które zaliczają osobę do grupy tzw. podwyższonego ryzyka, stosuje się rozwiązania minimalizujące ryzyko zakażenia (np. nieangażowanie w dyżury podczas przerw międzylekcyjnych, a w przypadku pracowników administracji w miarę możliwości praca zdalna).
 3. Zostało wyznaczone i przygotowane pomieszczenie tzw. „Izolatorium”,
  w którym będzie można odizolować osobę w przypadku zaobserwowania objawów chorobowych.
 4. Pracownicy szkoły zostali poinstruowani, że w przypadku wystąpienia niepokojących objawów choroby zakaźnej powinni pozostać w domu
  i skontaktować się telefonicznie z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać teleporadę medyczną, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować, że mogą być zakażeni koronawirusem.
 5. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących objawów infekcji dróg oddechowych powinien on skontaktować się telefonicznie z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać teleporadę medyczną).
 6. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik z infekcją dróg oddechowych, bezzwłocznie należy poddać gruntownemu sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi w podmiocie procedurami oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.) oraz zastosować się do indywidualnych zaleceń wydanych przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej.
 7. W przypadku potwierdzonego zakażenia SARS-CoV-2 na terenie szkoły należy stosować się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego.
 8. Zawsze w przypadku wątpliwości należy zwrócić się do właściwej powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej, aby odbyć konsultację lub uzyskać poradę.
140

XVII POWIATOWY KONKURS RELIGIJNY„TACY SAMI”
...

202

Dyrektora Szkoły podstawowej nr 4 im. Francesco Nullo w Olkuszu...

192
Plakaty informacyjne skierowane do uczniów i rodziców

 

...

522

Organizacja zajęć w szkole

 1. Od 1 września 2020 r. uczniowie uczestniczą w zajęciach stacjonarnych odbywających się na terenie Szkoły Podstawowej nr 4 w
...

"Rozwój kształcenia ogólnego w szkołach podstawowych gminy Olkusz"

więcej