Szkoła Podstawowa nr 4
im Francesco Nullo
w Olkuszu
Tel: 32 643 06 05
Adresy:
ul. Fr. Nullo 36,
ul. Korczaka 7
32-300 Olkusz

e-mail: sp4olkusz@wp.pl
środa 27 maj 2020
330

ZARZĄDZENIE NR  8/2020

Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 4 w Olkuszu

z dnia 22 maja 2020 r. 

w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego funkcjonowania systemu oświaty  w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVIT – 19

Działając na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20.03.2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19 (Dz. U 2020 r. poz.493) i art. 30c ust. z dn. 14.12.2016r. – Prawo Oświatowe (Dz. U z 2019 r. poz.1148 z późn. zm.) oraz art. 30b ustawy z dn. 14.12.2016r. – Prawo Oświatowe, zwanego dalej „innym sposobem kształcenia”

Zarządza się, co następuje:

§ 1

 1. Ustala się sposób i tryb realizowania zadań jednostki w okresie czasowego jej funkcjonowania poprzez:
  1. Poinformowanie drogą elektroniczną nauczycieli, rodziców i uczniów o zdalnym nauczaniu.
  2. Zobowiązanie nauczycieli do stworzenia Przedmiotowego systemu oceniania i zapoznania z nim poprzez wychowawców klas, rodziców, uczniów oraz przekazania dyrektorowi szkoły.
  3. Bieżące wypełnianie tabelarycznego zestawienia realizacji zdalnego nauczania i przesyłanie do dyrektora szkoły raz w tygodniu
...
Komunikat: Zarządzenie 8/2020

ZARZĄDZENIE NR  8/2020

Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 4 w Olkuszu

z dnia 22 maja 2020 r. 

w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego funkcjonowania systemu oświaty  w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVIT – 19

Działając na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20.03.2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19 (Dz. U 2020 r. poz.493) i art. 30c ust. z dn. 14.12.2016r. – Prawo Oświatowe (Dz. U z 2019 r. poz.1148 z późn. zm.) oraz art. 30b ustawy z dn. 14.12.2016r. – Prawo Oświatowe, zwanego dalej „innym sposobem kształcenia”

Zarządza się, co następuje:

§ 1

 1. Ustala się sposób i tryb realizowania zadań jednostki w okresie czasowego jej funkcjonowania poprzez:
  1. Poinformowanie drogą elektroniczną nauczycieli, rodziców i uczniów o zdalnym nauczaniu.
  2. Zobowiązanie nauczycieli do stworzenia Przedmiotowego systemu oceniania i zapoznania z nim poprzez wychowawców klas, rodziców, uczniów oraz przekazania dyrektorowi szkoły.
  3. Bieżące wypełnianie tabelarycznego zestawienia realizacji zdalnego nauczania i przesyłanie do dyrektora szkoły raz w tygodniu (dotyczy wszystkich nauczycieli).
  4. Uwzględnienie potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych dzieci i uczniów, w tym dzieci i uczniów objętych kształceniem specjalnym, dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju lub uczęszczających na zajęcia rewalidacyjno – wychowawcze.
  5. W klasach I-III pracę uczniów regulują nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej w porozumieniu z nauczycielami języka angielskiego i religii
  6. W klasach IV – VIII nauczyciele przedmiotów realizują podstawę programową według obowiązującego planu nauczania.
  7. Uwzględnienie równomiernego obciążenia uczniów w poszczególnych dniach tygodnia, zróżnicowania zajęć w każdym dniu, możliwości psychofizycznych uczniów, łączenia przemiennie kształcenia z użyciem monitorów ekranowych lub bez ich użycia.
  8. W zakresie zajęć rozwijających kreatywność, korekcyjno – kompensacyjnych, rewalidacyjnych, logopedycznych, kształtujących kompetencje emocjonalno – społeczne, świetlicy, biblioteki, pedagoga szkolnego, treści przesyła uczniom nauczyciel prowadzący.
  9. Udostępnienie na stronie szkoły lub w innych komunikatorach materiałów do realizacji treści z podstawy programowej.
  10. Od dnia 18 maja 2020 r. do 07 czerwca 2020 r. dopuszcza się możliwość realizacji zajęć rewalidacyjnych, w uzgodnieniu z organem prowadzącym i za zgodą rodziców dzieci, w bezpośrednim kontakcie ucznia z osobą prowadzącą te zajęcia.
  11. W okresie od 25 maja 2020 r. do 07 czerwca 2020 r. rodzice mogą zdecydować o uczęszczaniu ich dzieci do klas I-III i realizować kształcenie ogólne w zakresie klas I-III szkoły podstawowej na terenie szkoły w bezpośrednim kontakcie z nauczycielem po wcześniejszym zapoznaniu się z PROCEDURAMI BEZPIECZEŃSTWA na okres czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem  i zwalczaniem COVID-19.
  12. Uczniowie klas I-III pozostający w domu dalej objęci są zdalnym nauczaniem na wcześniejszych zasadach.
  13. Od dnia 25 maja 2020 r. do 07.06.2020 r. zapewnia się uczniom klas VIII konsultacje z nauczycielami prowadzącymi zajęcia edukacyjne, w szczególności z przedmiotów objętych egzaminem ósmoklasisty oraz możliwość korzystania z biblioteki szkolnej.
  14. Od 01 czerwca 2020 r. do 07 czerwca 2020 r. zapewnia się uczniom szkoły podstawowej konsultacje z nauczycielami prowadzącymi zajęcia edukacyjne oraz możliwość korzystania z biblioteki szkolnej.

§ 2 

 1. Wszystkie zajęcia prowadzone zdalnie powinny służyć usystematyzowaniu wiadomości i umiejętności. Nowe treści należy tak dobierać, by nie stanowiły obciążenia dla ucznia i były możliwe do samodzielnego opanowania

§ 3

 1. Nauczyciele informują uczniów i ich rodziców o postępach, ocenach, a rodzice mogą drogą elektroniczną poprzez wychowawcę klasy wnosić uwagi do oceny.
 2. Nauczyciele poprzez wychowawców klas przekazują rodzicom informacje o formie i terminach konsultacji.

§ 4

     Zarządzenie wchodzi w życie dnia 25 maja 2020 r. 

  Dyrektor Szkoły

    mgr Mirosław Jurczyk

 

 

WYTYCZNE DO PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA

Szkoły Podstawowej nr 4 im. Francesco Nullo w Olkuszu

z dnia 22 maja 2020 r.

Podstawa prawna :

 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r w sprawie szczegółowych rozwiązań  w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
 2. Wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministra Edukacji Narodowej i Ministerstwa Zdrowia z dnia 15 maja 2020 r. w szkołach podstawowych  wydane na podstawie art. 8 a ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej ( Dz.U. z 2019 r. Poz. 59, oraz z 2020 r. poz. 322,374 i 567 ).
 3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia z dnia 31 grudnia 2002 r.    w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach    ( Dz. U. z 2003 r. Nr 6, poz.69 ze zm.).

§ 1 

    W związku ze wznowieniem działalności szkoły wprowadzam:

 1. „PROCEDURĘ ORGANIZACJI PRACY W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 4 IM. FRANCESCO NULLO W OLKUSZU W OKRESIE PANDEMII”, stanowiącą załącznik nr1 do niniejszej procedury.
 2. „PROCEDURA POSTĘPOWANIA NA WYPADEK PODEJRZENIA ZAKAŻENIA WIRUSEM SARS-Cov-2 W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 4 IM. FRANCESCO NULLO W OLKUSZU”, stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszej procedury.
 3. „KWALIFIKACYJNA ANKIETA EPIDEMIOLOGICZNA” stanowiącą załącznik nr 3 do niniejszej procedury
 1. „OŚWIADCZENIE RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH” stanowiące załącznik nr 4 do niniejszej procedury
 1. „KARTA KONTROLI DEZYNFEKCJI POWIERZCHNI DOTYKOWYCH W SALACH, JADALNI, TOALETACH ORAZ STANOWISKACH PRACY PRACOWNIKA BIUROWEGO” stanowiącą załącznik nr 5 do niniejszej procedur
 1. WYTYCZNE DOTYCZĄCE ORGANIZOWANIA I PRZEPROWADZENIA EGZAMINÓW zgodnie z wytycznymi GIS, MEN stanowiącą załącznik nr 6 do niniejszej procedur

 

§ 2

 

     Zobowiązuje się wszystkich nauczycieli i pracowników administracyjno-obsługowych do zapoznania się z procedurami i bezwzględnego ich przestrzegania.

 

 

§ 3

 

     Procedura zostanie opublikowana na stronie internetowej celem zapoznania się z nią przez rodziców.

 

 

 Dyrektor Szkoły

    mgr Mirosław Jurczyk

 

 

Załącznik nr 1 do Procedury Bezpieczeństwa

Załącznik nr 2 do Procedury Bezpieczeństwa

Załącznik nr 3 do Procedury Bezpieczeństwa

Załącznik nr 4 do Procedury Bezpieczeństwa

Załącznik nr 5 do Procedury Bezpieczeństwa