Szkoła Podstawowa nr 4
im Francesco Nullo
w Olkuszu
Tel: 32 643 06 05
Adresy:
ul. Fr. Nullo 36,
ul. Korczaka 7
32-300 Olkusz

e-mail: sp4olkusz@wp.pl
środa 27 maj 2020
330

ZARZĄDZENIE NR  8/2020

Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 4 w Olkuszu

z dnia 22 maja 2020 r. 

w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego funkcjonowania systemu oświaty  w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVIT – 19

Działając na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20.03.2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19 (Dz. U 2020 r. poz.493) i art. 30c ust. z dn. 14.12.2016r. – Prawo Oświatowe (Dz. U z 2019 r. poz.1148 z późn. zm.) oraz art. 30b ustawy z dn. 14.12.2016r. – Prawo Oświatowe, zwanego dalej „innym sposobem kształcenia”

Zarządza się, co następuje:

§ 1

 1. Ustala się sposób i tryb realizowania zadań jednostki w okresie czasowego jej funkcjonowania poprzez:
  1. Poinformowanie drogą elektroniczną nauczycieli, rodziców i uczniów o zdalnym nauczaniu.
  2. Zobowiązanie nauczycieli do stworzenia Przedmiotowego systemu oceniania i zapoznania z nim poprzez wychowawców klas, rodziców, uczniów oraz przekazania dyrektorowi szkoły.
  3. Bieżące wypełnianie tabelarycznego zestawienia realizacji zdalnego nauczania i przesyłanie do dyrektora szkoły raz w tygodniu
...
Komunikat: Rozporządzenie Nr 7/2020

 

Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 4 w Olkuszu

z dnia 24 marca 2020 r. 

w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego funkcjonowania systemu oświaty  w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19

            Działając na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20.03.2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19 (Dz. U 2020 r. poz.493) i art. 30c ust. z dn. 14.12.2016r. – Prawo Oświatowe (Dz. U z 2019 r. poz.1148 z późn. zm.) oraz art. 30b ustawy z dn. 14.12.2016r. – Prawo Oświatowe, zwanego dalej „innym sposobem kształcenia”

Zarządza się, co następuje:

§ 1

 1. Ustala się sposób i tryb realizowania zadań jednostki w okresie czasowego jej funkcjonowania poprzez:
 2. Poinformowanie drogą elektroniczną nauczycieli, rodziców i uczniów o zdalnym nauczaniu.
 3. Zobowiązanie nauczycieli do stworzenia Przedmiotowego systemu oceniania i zapoznania z nim poprzez wychowawców klas, rodziców, uczniów oraz przekazania dyrektorowi szkoły.
 4. Bieżące wypełnianie tabelarycznego zestawienia realizacji zdalnego nauczania i przesyłanie do dyrektora szkoły raz w tygodniu (dotyczy wszystkich nauczycieli).
 5. Uwzględnienie potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych dzieci i uczniów, w tym dzieci i uczniów objętych kształceniem specjalnym, dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju lub uczęszczających na zajęcia rewalidacyjno – wychowawcze.
 6. W klasach I-III pracę uczniów regulują nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej w porozumieniu z nauczycielami języka angielskiego i religii
 7. W klasach IV – VIII nauczyciele przedmiotów realizują podstawę programową według obowiązującego planu nauczania.
 8. Uwzględnienie równomiernego obciążenia uczniów w poszczególnych dniach tygodnia, zróżnicowania zajęć w każdym dniu, możliwości psychofizycznych uczniów, łączenia przemiennie kształcenia z użyciem monitorów ekranowych lub bez ich użycia.
 9. W zakresie zajęć rozwijających kreatywność, korekcyjno – kompensacyjnych, rewalidacyjnych, logopedycznych, kształtujących kompetencje emocjonalno – społeczne, świetlicy, biblioteki, pedagoga szkolnego, treści przesyła uczniom nauczyciel prowadzący.
 10. Udostępnienie na stronie szkoły lub w innych komunikatorach materiałów do realizacji treści z podstawy programowej.

 § 2

 1. Wszystkie zajęcia prowadzone zdalnie powinny służyć usystematyzowaniu wiadomości i umiejętności. Nowe treści należy tak dobierać, by nie stanowiły obciążenia dla ucznia i były możliwe do samodzielnego opanowania.

 

§ 3

 1. Nauczyciele informują uczniów i ich rodziców o postępach, ocenach, a rodzice mogą drogą elektroniczną poprzez wychowawcę klasy wnosić uwagi do oceny.
 2. Nauczyciele poprzez wychowawców klas przekazują rodzicom informacje o formie i terminach konsultacji.

 

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie dnia 25 marca 2020r. 

 

 

 Dyrektor Szkoły

     mgr Mirosław Jurczyk