Szkoła Podstawowa nr 4 im. Francesco Nullo w Olkuszu

Adres

E-dziennik
BIP


1% na szkołe


Gazetka


Wspomnienia


Statysyka


Inne..WYNIKI EWALUACJI ZEWNĘTRZNEJ

W dniach 16 - 23 listopada 2012 r. zespół wizytatorów ds. ewaluacji przeprowadził w Naszej Szkole badanie oceniające, w którym wzięli udział uczniowie, rodzice, nauczyciele, pracownicy i dyrektor. Badaniem objęto dwa obszary: procesy i środowisko. Pełny Raport został opublikowany na stronie SEO: 
http://www.seo2.npseo.pl/reports/1000585682126.pdf, a poniżej przedstawiamy wyniki ewaluacji „w pigułce”:
Obszar: Procesy
Wymaganie: Szkoła lub placówka ma koncepcję pracy.
Szkoła działa zgodnie z przyjętą przez Radę Pedagogiczną koncepcją pracy. Główne jej założenia znane są wszystkim podmiotom Szkoły. Koncepcja pracy jest analizowana, dostosowywana do zmieniających się potrzeb i oczekiwań uczniów i rodziców. Biorąc pod uwagę wielokierunkowe działania zapewniające realizację przyjętej koncepcji pracy oraz uwzględnianie rozpoznanych potrzeb uczniów, rodziców i nauczycieli w jej modyfikowaniu, należy uznać, że Szkoła spełnia wymaganie na poziomie A – bardzo wysokim.
Wymaganie: Oferta edukacyjna umożliwia realizację podstawy programowej
Oferta edukacyjna Szkoły wynika z podstawy programowej, której realizacja jest monitorowana przez Dyrektora i nauczycieli. Oferta odpowiada potrzebom edukacyjnym uczniów, stwarza możliwości wyposażenia uczniów w kompetencje potrzebne na rynku pracy, jest wzbogacana i modyfikowana. Nauczyciele realizują wspomagające programy edukacyjne ukierunkowane na rozwój wiedzy, umiejętności i zainteresowań uczniów. Biorąc pod uwagę, iż oferta edukacyjna stwarza uczniom dodatkowe możliwości nabywania wiadomości i umiejętności oraz rozwijania zainteresowań poprzez realizację licznych programów i projektów edukacyjnych, należy uznać, że Szkoła spełnia wymaganie na poziomie A - bardzo wysokim.
Wymaganie: Procesy edukacyjne mają charakter zorganizowany
Procesy edukacyjne są realizowane w Szkole z wykorzystaniem zalecanych warunków i sposobów realizacji podstawy programowej, są planowane i organizowane w sposób sprzyjający uczeniu się oraz uwzględniają możliwości i potrzeby uczniów. Procesy edukacyjne przebiegające w Szkole są monitorowane i doskonalone, a wnioski z monitorowania uwzględniane w dalszym ich planowaniu. Monitorowane są osiągnięcia uczniów, a wyniki monitoringu analizowane, wnioski z analiz wdrażane do dalszej pracy. Prowadzone ocenianie kształtujące daje uczniom pełną informację o wymaganiach, postępach w nauce oraz motywuje ich do dalszej pracy. Informacje o osiągnięciach pomagają im się uczyć i osiągać indywidualne sukcesy. Szkoła spełnia wymaganie na poziomie B - wysokim.
Wymaganie: Procesy edukacyjne są efektem współdziałania nauczycieli
Nauczyciele, pracując w zespołach przedmiotowych i zadaniowych, współdziałają w tworzeniu i analizie procesów edukacyjnych. Wspomagają siebie w organizacji i realizacji nauczania i wychowania, a wprowadzanie zmian dotyczących przebiegu procesów edukacyjnych jest wynikiem wspólnych ustaleń między nauczycielami. Biorąc pod uwagę, iż na jakość procesów edukacyjnych ma wpływ realizowany w projekt "Szkoły Uczącej Się", w którym uczestniczą wszyscy nauczyciele i współdziałają w wykonaniu określonych zadań, należy stwierdzić, że Szkoła spełnia wymaganie na poziomie A - bardzo wysokim.
Wymaganie: Kształtuje się postawy uczniów
Działania wychowawcze podejmowane w Szkole są spójne i adekwatne do rozpoznanych potrzeb uczniów. Uczniowie uczestniczą w działaniach, które sprzyjają kształtowaniu i uzyskiwaniu pożądanych postaw. Działania wychowawcze są modyfikowane, zgodnie z potrzebami uczniów oraz z ich udziałem. Systematycznie dokonywana jest analiza podejmowanych działań, a wnioski z niej są wdrażane. Szkoła spełnia wymaganie na poziomieB - wysokim.
Wymaganie: Prowadzone są działania służące wyrównywaniu szans edukacyjnych
Uczniowie osiągają sukcesy na miarę swoich możliwości. Równocześnie prowadzone są działania zwiększające szanse edukacyjne uczniów i uwzględniające indywidualizację procesu edukacji. Biorąc pod uwagę stwarzanie uczniom różnych możliwości osiągnięcia sukcesu edukacyjnego, sportowego lub społecznego poprzez motywowanie i aktywizowanie uczniów do korzystania z przygotowanych przez nauczycieli propozycji w ramach realizowanych programów i projektów oraz zajęć dydaktycznych i pozalekcyjnych, należy uznać, że Szkoła spełnia wymaganie na poziomie A - bardzo wysokim.
Obszar: Środowisko
Wymaganie: Wykorzystywane są zasoby środowiska na rzecz wzajemnego rozwoju
Szkoła podejmuje inicjatywy na rzecz środowiska, współpracuje z instytucjami i organizacjami. Współpraca ta wpływa na rozwój edukacyjnych uczniów i przyczynia się do budowania wizerunku Szkoły w środowisku lokalnym. Biorąc pod uwagę efekty starań Dyrektora i nauczycieli w zakresie uczynienia Szkoły integralnym elementem środowiska, w którym działa, uznanie dla tych starań ze strony partnerów oraz korzyści dla uczniów, należy uznać, że wymaganie spełnione jest na poziomie A - bardzo wysokim.
Wymaganie: Wykorzystywane są informacje o losach absolwentów
Szkoła zbiera informacje o losach absolwentów i wykorzystuje do doskonalenia efektów nauczania i wychowania. Współpracuje w różnych formach z byłymi uczniami. Absolwenci przygotowani są do dalszego kształcenia na miarę swoich możliwości. Szkoła spełnia wymaganie na poziomie B - wysokim.
Wymaganie: Promowana jest wartość edukacji
Szkoła prezentuje i upowszechnia informacje o swojej ofercie edukacyjnej, o podejmowanych działaniach i osiągnięciach. Rodzice oraz przedstawiciele środowiska lokalnego znają osiągnięcia Szkoły. Promuje wartość edukacji i jest pozytywnie postrzegana w środowisku lokalnym. Szkoła spełnia wymaganie na poziomie B - wysokim.
Wymaganie: Rodzice są partnerami szkoły
Szkoła pozyskuje i wykorzystuje opinie rodziców na temat swojej pracy, wspiera rodziców w wychowaniu dzieci. Rodzice współdecydują w sprawach Szkoły i uczestniczą we wspólnych działaniach. Szkoła spełnia wymaganie na poziomie B - wysokim.
Wnioski:

 • Szkoła pracuje zgodnie z przyjętą koncepcją pracy obejmującą założenia z zakresu dydaktyki, wychowania, opieki , współpracy z rodzicami oraz relacji społecznych.
 • Szkoła prowadzi liczne działania realizujące przyjęte priorytety, a uwzględniając potrzeby uczniów, rodziców i nauczycieli modyfikuje koncepcję i wprowadza zmiany.
 • Oferta edukacyjna Szkoły umożliwia nabywanie przez uczniów wiadomości i umiejętności określonych w podstawie programowej oraz stwarza im dodatkowe możliwości dzięki realizacji wielu projektów i programów edukacyjnych.
 • Procesy edukacyjne są planowane, a ich organizacja sprzyja uczeniu się. Do efektywności procesów edukacyjnych przyczynia się współpraca nauczycieli w ich monitorowaniu i analizowaniu
 • Nauczyciele stosują ocenianie kształtujące, które motywuje uczniów do dalszej pracy i wspiera ich w uczeniu się.
 • Uczniowie mają stworzone warunki do kształtowania właściwych postaw i pożądanych zachowań. Mają także możliwość wpływania na ustalane zasady postępowania.
 • Nauczyciele znają swoich uczniów i starają się zapewnić im sukces na miarę ich możliwości.
 • Szkoła czyni starania, by być integralnym elementem środowiska lokalnego, współpracuje z licznymi instytucjami, władzami i placówkami oświatowymi w celu zapewnienia uczniom wszechstronnego rozwoju.
 • Szkoła interesuje się losami swoich absolwentów, zbiera informacje i wykorzystuje je do doskonalenia swojej pracy.
 • Szkoła upowszechnia informacje o osiągnięciach uczniów, ich sukcesach, promując w ten sposób wartość edukacji oraz budując swój wizerunek w środowisku.
 • Szkoła uwzględnia opinie i zdanie rodziców w podejmowanych przez siebie działaniach, stara się włączać ich w życie Szkoły i wspiera w wychowaniu dzieci.

Wybrane opinie na temat pracy Szkoły:

„Uczniowie w wywiadzie stwierdzili, że w Szkole najważniejsze jest bezpieczeństwo, uczenie się i dobre zachowanie. Szkołę wyróżnia - w ich opinii - prowadzone ocenianie kształtujące oraz bardzo dobre warunki do nauki i zabawy; wskazują, że mają plac zabaw. Uczniom podoba się w Szkole atmosfera, duża liczba zajęć dodatkowych, zajęcia świetlicowe. Szkoła ma - ich zdaniem - nowy i bardzo dobry sprzęt komputerowy, z którego mogą korzystać. Uczniowie zwracają również uwagę na estetykę budynku…”
„Rodzice w wywiadzie zauważają, że w Szkole ważna jest nauka, rozwój uzdolnień ich dzieci i wychowanie. Jako ważne uznają działania w zakresie uczenia dzieci kultury osobistej, tolerancji, patriotyzmu, szacunku do starszych i rówieśników wychowania w duchu wartości chrześcijańskich oraz dbanie o bezpieczeństwo w czasie pobytu dziecka na terenie Szkoły .”
„Zdaniem ankietowanych rodziców Szkoła dba o jakość uczenia się. W wywiadzie rodzice dodają, że świadczy o tym troska o bardzo dobrą bazę dydaktyczną, wyposażenie w sprzęt informatyczny; nauczyciele - zdaniem rodziców biorących udział w wywiadzie - są dobrze przygotowani do pracy z dziećmi, stosują różne metody nauczania, a liczne wycieczki i wymiana szkolna z Włochami podnosi jakość uczenia. Partnerzy Szkoły wskazują, że wyniki osiągane przez uczniów z roku na rok są coraz lepsze. Obecnie średnie wyniki sprawdzianu w klasie szóstej mieszczą się w 5 staninie (skala standardowej dziewiątki), ale przed kilku laty były w 2 staninie. Zmieniło się wyposażenie, warunki pracy uczniów są już teraz bardzo dobre.”
„Nauczyciele informują, że w celu spełnienia potrzeb edukacyjnych uczniów Szkoła prowadzi liczne działania krótko i długo terminowe ukierunkowane na uczniów poszczególnych zespołów klasowych, bądź indywidualnie. Prowadzone są zajęcia pozalekcyjne, zajęcia dla uczniów zdolnych i wymagających wsparcia, koła zainteresowań. Uczniowie klas I - III mają propozycję zajęć: wyrównawczych, matematyczno - przyrodniczych, językowych, teatralnych, muzycznych, plastycznych, komputerowych, religijnych, tanecznych, Koło Małych Przyjaciół Olkusza, Koło Małego Artysty, gimnastykę korekcyjną oraz zajęcia kształtujące prawidłową mowę dziecka. Uczniowie klas IV - VI mogą uczestniczyć w zajęciach: wyrównawczych z języka angielskiego, z języka polskiego, z matematyki, w zajęciach dla uczniów ze specyficznymi trudnościami w nauce pisania, muzycznych, informatycznych, liturgicznych, teatralnych, sportowych, plastycznych "Origami", o tematyce regionalnej oraz w zajęciach "Małej Pani Domu". Od pięciu lat uczniowie klas młodszych mają możliwość uczestniczenia w Akademii Szachowej Anatolija Karpowa. Szkoła uczestniczyła w projekcie "Pierwsze uczniowskie doświadczenia - drogą do wiedzy", w ramach którego uczniowie klas pierwszych w latach 2008 - 2011 otrzymali wsparcie ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych. Od kilku lat Szkoła bierze udział w Ogólnopolskim Programie Edukacyjno - Terapeutycznym "Ortograffiti", dzięki któremu obejmuje fachową pomocą uczniów z klas IV - V z problemami w nauce o charakterze dyslektycznym. Uczniowie otrzymują pomoc nauczycieli w przygotowywaniu się do konkursów organizowanych pod patronatem Małopolskiego Kuratora Oświaty, do konkursów gminnych, wojewódzkich i ogólnopolskich.”
„W czasie obserwacji lekcji nauczyciele stwarzali uczniom możliwości samodzielnego wykonania zadań, używali zróżnicowanych metod w celu aktywizacji uczniów, stosowali formy pracy zespołowej, wykorzystywali pomoce dydaktyczne, stwarzali sytuacje, w których uczniowie mogli rozwiązywać problemy, odwoływali się do doświadczeń uczniów. Baza Szkoły pozwala na stosowanie technologii informacyjnej w czasie zajęć dydaktycznych (sala komputerowa z 16 stanowiskami, pracownia multimedialna, biblioteka, 2 tablice interaktywne, projektory i laptopy).”
Dyrektor informuje, że szkoła przygotowuje specjalne informatory, ulotki i foldery na temat działalności Szkoły, ma własna stronę internetowa, wydaje własną gazetkę, prezentuje się w lokalnych mediach i wykorzystuje portal internetowy "Olkuszanin.pl. Z okazji Jubileuszu 50-lecia wydana została książka "Jak potok płynie czas". W Szkole prezentuje się dyplomy uczniów, uzyskiwane certyfikaty; są tablice informujące o realizacji projektów unijnych. Ostatnio przekazane informacje to fotoreportaż z wakacyjnej wymiany młodzieży "Wakacje naszych uczniów w Pontenure", na portalu Olkuszanin pl. zamieszczono informację o "Rycerskim Dniu Edukacji", w "Przeglądzie Olkuskim" - informację o imprezie dla przedszkolaków "Cztery pory roku w Czwórce" . Informacje o pracy Szkoły zamieszczane są na bieżąco w różnych mediach.”

Opracowano na podstawie Raportu sporządzonego przez ewaluatorów zewnętrznych: Mariusza Maziarza i Anielę Kamińską.
Serdecznie dziękuję Partnerom Szkoły, Rodzicom, Nauczycielom i Pracownikom oraz Uczniom za udział w badaniu.
Dyrektor Szkoły – Anna KnapikSekretariat

mgr Teresa Roś 

czynny od poniedziału

 do piątku 

w godz. 7.00 - 15.00


 środa

 - dzień wewnętrznyW szkole...Filmy