Szkoła Podstawowa nr 4 im. Francesco Nullo w Olkuszu

Adres

E-dziennik
BIP


1% na szkołe


Gazetka


Wspomnienia


Statysyka


Inne..Fotokronika z wakacji w Pontenure
Fotocronaca delie vacanze a Pontenure

W dniach od 21 do 29 czerwca 2009 r. dziesięcioosobowa grupa uczniów z naszej szkoły: Bartosz Bigaj, Przemek Ciępka, Jakub Dolezy, Mikołaj Frej, Klaudia Gamrat, Kamila Gromado wska, Agnieszka Kuchnecka, Maciek Nowak, Oliwia Pogodzik i Angelika Ziętecka pod opieką Anety De Gregorio i dyrektora szkoły - Anny Knapik spędziła wakacje we Włoszech. To już trzecia wymiana młodzieży, która została zorganizowana w ramach umowy partnerskiej między Olkuszem i Pontenure. Podczas tegorocznego pobytu uczestnicy wymiany mieszkali w domach włoskich rodzin, co stanowiło niepowtarzalną okazją do poznania zwyczajów, języka oraz kultury Italii. Program kilkudniowych wakacji był bardzo atrakcyjny.

Nell giorni da 21 a 29 di genaio nell anno 2009 il gruppo di dieci studenti nella nostra scuola: Bartosz Bigaj, Przemek Ciępka, Jakub Dolezy, Mikołaj Frej, Klaudia Gamrat, Kamila Gromado wska, Agnieszka Kuchnecka, Maciek Nowak, Oliwia Pogodzik i Angelika Ziętecka companiati da inseniante Aneta De Gregorio e prezide della scuola - Anny Knapik anno passato le vacanze in Italia. Questo ormai il terzo anno di scambio ragazzi, organizzato con il accoro del gemellaggio fra le citta' Olkusz e Pontenure. Durante questo soggiorno, i partecipanti vivono nelle case dello scambio di famiglie italiane, che ha rappresentato una occasione unica per conoscere le abitudini, la lingua e la cultura d'Italia. Il programma di queste breve vacanze era molto attraente.

Dzień pierwszy  
21 czerwca - niedziela

Zaledwie minęły dwa dni od zakończenia roku szkolnego, a my już wyruszyliśmy na wakacje. Dla większości z nas był to pierwszy wyjazd do Włoch. Na lotnisku w Bergamo powitała nas pani Teresa Musiał - Casali wraz z wiceburmistrzem Pontenure - panem Basilio Riga.


Busem dojechaliśmy do celu naszej podróży. Przed wjazdem do miasta spotkała nas   pierwsza   miła niespodzianka - tablica z nazwą naszego miasta
II primo giorno
21 giugno - domenica

Solo due giorni trascorsi dalla fine dell'anno scolastico, e abbiamo gi? partiti per una vacanza. Per la maggior parte di noi questo ? stato il primo viaggio per l'aeroporto di Bergamo ha accolto con favore la sig.ra Teresa Musiał-Casali insieme con vicesindaco Pontenure - Signor Basilio Riga.

Siamo arrivati con l'autobus per la obiettivo del nostro viaggio. Prima di entrare in citt? ? stata la nostra prima piacevole sorpresa - una targa con il nome della nostra citt?

Przywitaliśmy się z rodzinami, które zaprosiły nas do siebie. Rozpakowaliśmy bagaże i po krótkim odpoczynku spotkaliśmy się na niedzielnej mszy w kościele p.w. Św. Piotra, gdzie powitał nas Don Fausto Arrisii

Po południu zwiedziliśmy zabytkową Villę Raggio, w której mieści się biblioteka. Przywitali nas: pani Burmistrz - Angela Fagnoni i pan Franco Zerilli


Abbiamo salutato le famiglie che ci ha invitato a uno un altro. Abbiamo disfatto i bagagli e dopo un breve riposo ci siamo incontrati a Domenica la Santa Messa nella chiesa di San Pietro, e Paolo dove ci ha accolto con favore Don Fausto Arrisii.

Nel pomeriggio abbiamo visitato la storica Villa Raggio, l'alloggio di una biblioteca. Essere accolta con favore da noi: la signora sindaco -Angela Fagnoni e Sig. Franco Zerilli

Dzień drugi
22 czerwca - poniedziałek

Po (nie)przespanej nocy wszyscy dzielili się swoimi pierwszymi wrażeniami. Później uczestniczyliśmy w powitaniu przez księży, edukatorów i młodzież na półkolonii, która nosi nazwę "Grest". Wszyscy otrzymaliśmy pamiątkowe koszulki

II secondo giorno
22 giugno - lunedi

Dopo la notte sveglia tutti la condivivanno le loro prime impressioni. In seguito, abbiamo partecipato a benvenuto dai sacerdoti, educatori e giovani partecipanti, che si chiamava "Grest. Tutti ricevuto una memoria T-shirt
Następnie odbyło się oficjalne spotkanie z Burmistrzem Pontenure - panią Angelę Fagnoni oraz pracownikami Gminy oraz przekazanie drobnych upominków.

Seguita da un incontro ufficiale con il Sindaco Pontenure - Onorevole Angela Fagnoni dipendenti e comuni e per il trasferimento di piccoli regali.
Nasz pierwszy obiad na "Greście". Jak widać nie od razu wszystkim smakowała włoska kuchnia…


La nostra prima cena al "Grest". Come si pu? vedere subito il gusto non ? tutto ... la cucina italiana

Zajęcia podczas "Grestu" były okazją do zawierania nowych znajomości, wspólnej zabawy i rozwijania umiejętności językowych

Classi a "Grest" ? stata la possibilit? di fare nuovi amici, giocare e sviluppare le competenze linguistiche.
Dzień trzeci
23 czerwca - wtorek

II terzo giorno
23 giugno - martedi
Wczorajsze i dzisiejsze popołudnie spędziliśmy na basenie. Wesołe zabawy, skoki do wody, pływanie… i wszystko byłoby w porządku, gdyby tylko to słońce mniej nas opalało.

Ieri e oggi pomeriggio abbiamo trascorso in piscina. Divertimento giochi, saltare in acqua, nuoto ... e tutto sarebbe bene solo se il sole ? meno abbronzava noi.
Dzień czwarty
24 czerwca - środa

II ąuarto giorno
24 giugno- mercoledi
Dziś, wspólnie z włoskimi rówieśnikami, cały dzień spędziliśmy w "River Parku". To dopiero była zabawa… Na zjeżdżalniach nasi chłopcy nie mieli sobie równych. A kto unikał słońca i nie opalił się wczoraj, to dziś był już bez szans

Oggi, in collaborazione con coetanei italiani, tutto il giorno abbiamo trascorso nel "River Park". E 'stato proprio divertente ... Il scivoli il nostri ragazzi non hanno uguali. E chi non evitare il sole e opalił ieri, si ? oggi senza l'opportunit?.
Dzień piaty
25 czerwca - czwartek

II ciiujue giorno
25 giugno - govedi
Rano bawiliśmy się w podchody, a po południu pojechaliśmy na wycieczkę do GrazzanoVisconti. To wyjątkowo piękne miejsce, a co bardzo ważne.. .wreszcie mogliśmy kupić pamiątki!

Mattina abbiamo giocato caccia del tesoro, nel pomeriggio siamo andati per un viaggio a GrazzanoVisconti. Questo luogo eccezionalmente bello, e ció che ? molto importante ... e finalmente siamo stati in grado di acąuistare souvenir!
Wieczorem uczestniczyliśmy w uroczystym zakończeniu "Grestu".

Sera, abbiamo partecipato alla cerimonia di fine del Grest .
Dzień szósty
26 czerwca - piątek

II sesto giorno
26 giugno - venerdi
Na zakończenie "Grestu" pamiątkowe zdjęcie z panią Teresą, księdzem Fausto i naszymi opiekunami.


Alla fine di "Grest" memoriale foto con la signora Teresa, Fausto nostro sacerdote e gli accompagnatori.

Po południu pojechaliśmy na wycieczkę do Piacenzy. Zwiedziliśmy muzeum historyczne mieszczące się w Palazzo Farnese i gotycki kościół.  

Nel pomeriggio ci siamo recati in visita a Piacenza. Abbiamo visitato il museo storico situato nel Palazzo Farnese e la chiesa gotica.
Dzień siódmy
27 czerwca - sobota

II settimo giorno
27 giugno - sabato
W sobotni poranek wyjechaliśmy na wycieczkę do Mediolanu. Najpierw samochodami do Piacenzy, później pociągiem do Mediolanu, a następnie metrem do centrum. Tu czekała na nas pani Ewa -przewodniczka, z którą zwiedzaliśmy miasto. Urzekło nas piękno i ogrom Katedry Duomo

Sabato mattina, siamo partiti per un viaggio a Milano. Prima con l'auto a Piacenza, e poi con in treno fino a Milano, e poi con la metropolitana al centro. Li aspettava per noi la signora Ewa - la guida, con quale abbiamo visitato la citt?. Affascinato noi la bellezza e la grandezza del Duomo.

Wielkie wrażenie zrobił na nas Pasaż Wiktora Emanuela, zamek Sworzów oraz plac na którym znajduje się Teatr alla Scala i Pomnik Leonarda da
Vinci.

Ha fatto una grande impressione su di noi Passage, Vittorio Emanuele, il Castello degli Sforza e anche la piazza che contiene il Teatro alla Scala e il Monumento a Leonardo da Vinci. Per relax "ci fermarsi" a blocchi di esposizione "Lego", dove lasciato una traccia del polacco   Dopo siamo andati a magiare in un ristorante Mc Donald's. Alla fine del vostro soggiorno a Milano passeggiavamo sulla strada, dove ci sono negozi di abbigliamento pi? famosi stilisti.
Dzień ósmy
28 czerwca - niedziela

L'ottavo giorno
28 giugno - domenica

Dziś w Pontenure obchodzone jest Święto Piotra i Pawła -patronów miasta. Rano uczestniczyliśmy we Mszy św. odprawionej przez Księdza Biskupa, który w wygłoszonym kazaniu wspominał naszego wielkiego rodaka - Papieża Jana Pawła II.
Oggi si celebra in Pontenure festa di Pietro e Paolo - patroni della citt?. In mattinata abbiamo partecipato alla Messa sdoganate dal Padre Vescovo, che ha consegnato il discorso ha ricordato il nostro grande conterraneo - Papa Giovanni Paolo II.
Całą niedzielę spędziliśmy z naszymi, włoskimi rodzinami, a wieczorem odbyła się pożegnalna kolacja. Było pyszne jedzenie, konkursy, pożegnalne prezenty, wesołe żarty i… łzy smutku, że już jutro musimy się rozstać.
L'intera Domenica abbiamo trascorsa con i nostri le famiglie italiane, la sera ha tenuto una cena d'addio. Era delizioso cibo, concorsi, regali, scherzi divertenti, e ... lacrime di tristezza, per la partenza domani.
Dzień dziewiąty
29 czerwca - poniedziałek

Il nono giorno
29 giugno - lunedi

O dziewiątej w poniedziałkowy poranek spotkaliśmy się już po raz ostatni przed kościołem w Pontenure. Uściskaliśmy na pożegnanie naszych przyjaciół, podziękowaliśmy włoskim rodzinom za gościnę, obiecaliśmy, że będziemy ze sobą w kontakcie. Następnie autobusem wyruszyliśmy na lotnisko w Bergamo, aby stamtąd samolotem wrócić już do Polski.

Alle nove del lunedi mattina ci siamo riuniti l'ultima volta di fronte alla chiesa di Pontenure per dare ultimo saluto ai nostri amici, abbiamo ringraziato le famiglie per loro l'ospitalit? italiana, abbiamo promesso che saremo in contatto gli uni con gli altri. Poi siamo partiti per l'aeroporto di Bergamo, e da l? in aereo per tornare in Polonia.

To były piękne wakacje, na pewno nigdy ich nie zapomnimy…

Questa ? stata ima bella vacanza, ? sicuro non dimenticare ...

Podziękowanie

Dyrekcja szkoły, rodzice
i uczestnicy wyjazdu serdecznie dziękują wszystkim, którzy przyczynili się do zorganizowania  wakacyjnego   pobytu uczniów w Pontenure, a w szczególności:

Ringraziamenti

Direzione delle scuole, dei genitori e dei partecipanti lasciare ringraziare di cuore tutti coloro che hanno aiutato a organizzare la vacanza di soggiorno degli alunni in Pontenure, in
particolare:
Państwu Teresie i Francesco Casali,
Panu Dariuszowi Rzepce - Burmistrzowi Olkusza,
Panu   Włodzimierzowi   Łysoniowi  -
Wiceburmistrzowi Olkusza,
Pani Angeli Fagnoni - Burmistrzowi Pontenure,
Panu Basilio Riga - Wiceburmistrzowi Pontenure,
Panom Roberto Modenesi i Fabrizio Giorgi    -
Asesorom Urzędu Gminy w Pontenure,
Księdzu Fausto Arrisi - Proboszczowi Parafii Św.
Piotra w Pontenure,
Panu Franco Zerilli - Prezesowi Stowarzyszenia
"Pontenure Arte e Cultura",
Panu Jackowi Imielskiemu - Naczelnikow
i  Pani  Izabeli  Kuś  - Pracownikowi  Wydziału
Spraw Społecznych UMiG w Olkuszu,  
Pani Silvii Modenesi,
Rodzinom, które gościły nas w swoich domach, z wielkim sercem i zaangażowaniem opiekowały
się    dziećmi:    
Pani    Giusseppinie    Gardella,
Państwu Firki, Gallcani, Piccoli, Saltarelli oraz Skibom.

I signori Teresa e Francesco Casali,
Signore Dariusz Rzepka - Sindaco di Olkusz,
Signore Włodzimierz Łysoń - Vicesindaco
di Olkusz,
Signora Angela Fagnoni - Sindaco di Pontenure,
Signor Basilio Riga - Vicesindaco di Pontenure,
I singiori comandanti Fabrizio Modenesi
e Roberto Giorgi - Asesore di comune Pontenure,
Don Fausto Arrisi - Proboszczowi Parafii Św. Piotra
w Pontenure,
Associazione "Pontenure Arte e Cultura",
Signore Jacek Imielski - Caposezione e Signora
Izabela Kuś - dipendente dei Department of Social
UMiG in Olkusz,
Signora Silvia Modenesi,
Famiglie che ci  ha ospitato nelle loro case,  eon
grandę cuore e impegno avevano cura dei nostri
bambini:   Signora     Giusseppina     Gardella, e Signori:    Firki,    Gallcani,    Piccoli,    Saltarelli,
Signore Franco Zerilli, Skiba.Sekretariat

mgr Teresa Roś 

czynny od poniedziału

 do piątku 

w godz. 7.00 - 15.00


 środa

 - dzień wewnętrznyW szkole...Filmy