Szkoła Podstawowa nr 4 im. Francesco Nullo w Olkuszu

Adres

E-dziennik
BIP


1% na szkołe


Gazetka


Wspomnienia


Statysyka


Inne..


Szanowni Państwo!

19 marca 2009 r. Sejm RP przyjął ustawę o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw. Nowe przepisy zapewnią m.in. dostęp do edukacji dzieci najmłodszych - poprzez przygotowania do wprowadzenia obniżenie wieku rozpoczynania obowiązkowej edukacji przedszkolnej dla dzieci 5-letnich oraz rozpoczynania obowiązku szkolnego przez dzieci 6-letnie.
Wprowadzanie obniżonego wieku rozpoczynania spełniania obowiązku szkolnego jest rozłożone na 3 lata szkolne (2009/2010, 2010/2011, 2011/2012). Rodzice dzieci urodzonych w 2003, 2004 i 2005 roku mają prawo - nie obowiązek - wysyłania swoich dzieci do szkoły. Warunkiem przyjęcia dziecka do szkoły w tym okresie jest posiadanie przez szkołę odpowiednich warunków organizacyjnych, a także wcześniejsze objęcie dziecka pięcioletniego wychowaniem przedszkolnym w roku poprzedzającym rozpoczęcie nauki w szkole.
Od najbliższego roku szkolnego 2009/2010 wszystkie dzieci pięcioletnie w Polsce będą miały możliwość korzystania z bezpłatnej edukacji przedszkolnej. Od 1 września 2011 r. będzie to już obowiązek.
Rodzice wszystkich dzieci sześcioletnich urodzonych w danym roku będą mogli ubiegać się o przyjęcie do szkoły podstawowej.
Warunkiem przyjęcia dziecka sześcioletniego do szkoły podstawowej w latach 2009/2010, 2010/2011, 2011/2012 - na wniosek rodziców - będzie wcześniejsze objęcie dziecka wychowaniem przedszkolnym oraz posiadanie przez szkołę warunków organizacyjnych umożliwiających dzieciom sześcioletnim podjęcie nauki w szkole. Jeżeli Państwa dzieci nie były dotychczas objęte żadną formą wychowania przedszkolnego, będą mogły zostać przyjęte do szkoły podstawowej, jeśli uzyskają pozytywną opinię poradni psychologiczno - pedagogicznej o możliwości wcześniejszego rozpoczęcia nauki w szkole.
Od 1 września 2009 r. we wszystkich formach wychowania przedszkolnego (przedszkola, oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, inne formy wychowania przedszkolnego) będzie realizowana nowa podstawa programowa wychowania przedszkolnego, określona w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2009 r. Nr 4, poz. 17).
Podstawa programowa wychowania przedszkolnego wskazuje, aby najwyżej jedną piątą czasu przeznaczyć na różnego typu zajęcia dydaktyczne realizowane według wybranych programów autorskich lub opracowanych przez nauczycieli, a pozostała część czasu w ciągu dnia była wykorzystana na główne formy dziecięcej aktywności, czyli zabawę i aktywność ruchową. Ma to przeciwdziałać organizowaniu szkolnych form edukacyjnych i stosowaniu szkolnych metod, także korzystaniu z podręczników, zeszytów ćwiczeń czy kart pracy w placówkach wychowania przedszkolnego. Tego typu szkolne metody pracy mogą stanowić jedynie uzupełnienie wielostronnego wspierania rozwoju dziecka, co oznacza ewentualne stosowanie ich w bardzo ograniczonym zakresie, odpowiednio do wieku dziecka.
Podstawą pracy powinna być zabawa i różnorodna działalność dziecka, związana z prawidłowym rozwojem procesów poznawczych, uzyskaniem dobrego poziomu koordynacji wzrokowo-ruchowej, gotowości do nauki pisania i nauki szkolnej. Dziecko w wieku przedszkolnym uczy się poprzez doświadczanie, badanie, eksperymentowanie - bezpośrednie działania angażujące wszystkie zmysły. Ważne jest więc, aby tak dobierać formy aktywności dzieci, aby poznawały otaczającą je rzeczywistość w bezpośrednim kontakcie, a nie przez podające i odtwórcze formy pracy: Jan Amos Komeński "Czego nie ma w zmysłach, tego nie ma w umyśle". Badania nad procesem uczenia się wskazują, że nabywamy umiejętności, wiedzę, postawy: w 10% z tego, co czytamy, w 20% z tego, co słyszymy, w 30% z tego, co widzimy, w 50% z tego, co widzimy i słyszymy, w 70% z tego, co mówimy a w 90% z tego, co mówimy i robimy (Vernon A. Magnesen).
Zanim podejmiecie Państwo tak ważną dla rozwoju Waszego dziecka decyzję, zapraszam do zapoznania się z wynikami obserwacji pedagogicznej prowadzonej w przedszkolu, do którego obecnie uczęszcza Państwa dziecko. W następnej kolejności zachęcam do poznania przyszłej szkoły swojego dziecka, rozmowy z dyrektorem oraz nauczycielem pierwszej klasy, zapoznania się z warunkami bazowymi oraz ofertą pracy szkoły. Szczegółowe informacje możecie Państwo także uzyskać u wizytatorów Kuratorium Oświaty w Krakowie, tel.: 012 630 36 10, 012 630 36 21, 012 630 36 22, 012 630 36 23.
Z wyrazami szacunku
Małopolski Kurator Oświaty
Artur Dzigański
Szkoła gotowa na przyjęcie 6 latka!!

Drogi rodzicu szkoła spełnia wymagania, które pozwolą sześcioletniemu dziecku rozwijać się w sposób prawidłowy. Oczywiście ważnym elementem jest infrastruktura placówki, której budynek został wyremontowany i doposażony w zewnętrzny plac zabaw. Sale dla najmłodszych zostały wyposażone w kąciki zabaw, a jedna z nich posiada tablicę multimedialną. W ramach projektu „Myśląc o przyszłości – Indywidualizacja Procesu Nauczania i Wychowania uczniów klas I-III Szkół Podstawowych w Gminie Olkusz” szkoła wyposażana jest w pomoce dydaktyczne pozwalające zaspokoić indywidualne potrzeby uczniów. Prowadzone są także dodatkowe zajęcia z uczniami wymagającymi wsparcia. Twoje dziecko ma możliwość skorzystania ze zdrowego posiłku, co stało się możliwe dzięki przystąpieniu szkoły do projektów: „Szklanka mleka”, „Owoce w szkole”. W czasie wolnym dzieci mają możliwość skorzystania z palcu zabaw w szkole, a w dni letnie na placu przy boisku szkolnym.Oddajemy głos pierwszoklasistom!


Dokumenty zapisu:


Zasady naboru oraz dokumenty zostaną umieszczone do końca lutego


Szkoła jest przygotowana na przyjęcie 6 latka.

Sala nr 17 na I piętrze
Sala nr 18 na I piętrze
Sala nr 19 na I piętrze
Sala nr 20 na I piętrze
Plac zabaw znajdujący się przy świetlicy
Sala do indywidualizacjiSekretariat

mgr Teresa Roś 

czynny od poniedziału

 do piątku 

w godz. 7.00 - 15.00


 środa

 - dzień wewnętrznyW szkole...Filmy